Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

 

A jegyző közvetlen irányítása alá tartozó közszolgálati tisztviselők

V. A jegyző közvetlen irányítása alá tartozó közszolgálati tisztviselők

 

1. Főépítész

 

1.1 Településrendezési eszközök hatályosulását figyelemmel kíséri.

 

 

1.2 Ellátja a kulturális örökségvédelméhez kapcsoló, jogszabályban meghatározott feladatokat.

 

1.3 Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását.

 

 

1.4 Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a terület, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását.

 

1.5 Közreműködik a terület- és településrendezési eszközök nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában.

 

1.6 Ellátja a településfejlesztési koncepciók, az IVS és településrendezési eszközök elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

Döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, az adott terület sajátosságainak megfelelően a rendezési tervnek jogszabályban előírt kötelező munkarészein túl szükséges részeit, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit, gondoskodik a jogszabályban meghatározott nyilvánosság biztosításáról.

 

1.7 Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

 

1.8 Feladata a településrendezési eszközökkel kapcsolatos kártérítési és kisajátítási ügyekben az önkormányzat képviseletében való közreműködés.

 

1.9 Kérelemre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökről.

 

1.10 Végzi a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléseivel kapcsolatos szakmai feladatok, teendők előkészítésének koordinálását.

 

 

 

2. Humánpolitikai referens

 

2.1 Ellátja az önkormányzat egyéb munkavállalói és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a személyügyi-munkaügyi feladatokat, gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtéséről.

 

2.2 Ellátja az önkormányzat fenntartásában levő intézmények vezetőivel kapcsolatos munkaügyi feladatokat, jegyzői ellenjegyzés előtt ellenőrzi az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak kinevezéseit.

 

 

3. Közigazgatási referens

 

3.1 Szervezi az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, a polgármester az önkormányzati képviselő, továbbá egyéb jogszabályon alapuló választást, valamint az országos és helyi népszavazást.

 

3.2 Végzi a választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat. Vezeti a választásokhoz szükséges névjegyzéket és az igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok külön jegyzékét. Biztosítja a központi nyilvántartási rendszeren keresztüli választási számítógépes rendszer működtetését.

 

3.3 Biztosítja a választások és népszavazások rendjét, a nyilvánosságot, a jogszabályban engedélyezett adatkezelést és adatszolgáltatást.

 

3.4 Gondoskodik a választásokon közreműködő személyekről és a működésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.

 

3.5 Végzi a választási szervek és a választási iroda tagjainak oktatását.

 

3.6 Gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelően a választási iratok megsemmisítéséről.

 

3.7 Figyelemmel követi a magasabb szintű jogszabályok hatályba lépését, változását és ezek alapján előkészíti (közreműködik) az önkormányzati rendelet módosítását, megalkotását, vagy határozat meghozatalát, módosítását és visszavonását.

 

3.8 Közreműködik az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolat feladatainak előkészítésében.”