Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

 

Képviselő-testületi tiltakozás a pomázi iskolák bármelyikének kötelező felvételi körzeteként történő megjelöléséről Csobánka település tekintetében!

2016. május 11-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak.

Vicsi László polgármester aláírásgyűjtés megindítását jelentette ki a tervezet megakadályozása érdekében és az aláírásgyűjtés sikeressége fényében TV nyilvánosság előtt felkérte a szülői munkaközösségeket az aláírások gyűjtésére. Kérte, hogy a képviselők is álljanak ki teljes mértékben az ügy fontossága mellett. Továbbá minden civil segítségnyújtás is szóba jöhet (pl. boltokban való aláíró ívek kihelyezése).

A polgármester továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet az ügyben írt leveléről, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere felé küldött kérve Miniszter urat a tervezet megakadályozására. Kijelentette, hogy a tiltakozás nem a csobánkaiak ellen szól, hanem a pomázi iskolák érdekeinek megvédéséről és arról hogy gondjaik ne növekedjenek az esetleges új tanulók felvétele végett.

Sarkadi Attila bűnmegelőzési és közbiztonsági tanácsnok véleménye szerint számos közbiztonsági problémát okozhat, ha a csobánkai tanulók pomázra fognak iskolába járni.

Andrásné Murányi Borbála (Pomázi Lokálpatrióták - Együtt-PM - DK - MSZP) képviselő fogalmai szerint nem kéne pánikot kelteni a lakosokban a csobánaki tanulók esetleges pomázi iskolákba járásával kapcsolatban.

 

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadott határozat:

 

Pomáz Város Önkormányzata

10/2016.ÖTÜ.

K I V O N A T

Készült Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. V. 11-én tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén hozott határozatról.

98/2016.(V.11.) sz. Ök. határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy pomázi általános iskolák bármelyikének kötelező felvételi körzeteként jelöljék meg Csobánka települést. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület tiltakozását továbbítsa a Szentendrei Tankerület vezetője és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere felé.

Felelős: Vicsi László polgármester

Határidő: azonnal

Pomáz, 2016. május 11.


 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere felé írt polgármesteri levél:

 

Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr!

Tolmácsolni kívánom Pomáz Város Önkormányzata és a lakosság tiltakozását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete által kezdeményezett Csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola tervezett megszüntetése ellen és a pomázi általános iskolák bármelyikének kötelező felvételi körzeteként történő megjelölését Csobánka település tekintetében. Pomáz Város Általános Iskoláiban a körzethatárok kijelölése, a beiratkozások és az osztályok kialakítása megtörténtek. A megkeresés szerint 1-8. osztályosok megoszlásában 37 tanuló elhelyezését jelentené. A demográfiai adatokat megvizsgálva jelenleg Csobánka község lakosságának létszáma 3.161 fő, amely évről évre növekedést mutat. Ebből kb. 300 fő az iskoláskorú gyermek. Ilyen nagyszámú gyermek megléte már indokolja Csobánka településen általános iskola fenntartását, illetve ekkora többletlétszámot már nem képes ellátni Pomáz Városa. Egy település lakossága számára kiemelkedő fontosságúak az oktatási feltételek biztosítása, az érintettek jogainak védelme, a gyermekek helybeni ellátása, a gyermekeket megkímélve a napi utazás bonyodalmaitól. A jövőt nézve ez az ellátás nem csak a jelenlegi 2016/2017 tanévet érinti, hanem ez folyamatos terhet jelentene Pomáz Városára nézve. Először informálisan jutott tudomásunkra, majd 2016. április 10-én írásban megkereste Pomáz Város Önkormányzatát Csepreginé Volosinovszki Mária a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületi Igazgató Asszonya a Csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola tervezett átszervezésével kapcsolatosan. A csobánkai intézményt 2013. január 01. napján vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtető feladatokat továbbra is Csobánka Község Önkormányzata látta el. A jogszabály szerint már az átvételkor sem működhetett volna önálló intézményként, ugyanis a 2012/2013. tanévben nem indult első osztály. Többször kezdeményezték az intézmény átszervezését, amely kezdeményezések kudarcba fulladtak.

 

A korábbi átszervezési kísérletek során 2014-ben Dala Nagy Katalin (akkori Szentendrei Tankerületi igazgató) az alábbiakat írta le:

Az iskolában folyó szakmai munka eredménye nagyon gyenge. Ezt jól mutatják a kompetencia mérések eredményei. Minden területen évről-évre, az országos átlagnál jóval gyengébb eredmények születtek”

Tanulmányuk eredményes folytatásához szükséges külön fejlesztő pedagógus, aki segítené felzárkóztatásukat.”

Az átkerülő gyermekek komoly tanulási problémákkal küzdenek , és tanulmányi eredményeik nagyon gyengék, ezért felzárkóztatásukhoz és magatartási illetve tanulási problémáik kezeléséhez szükség lenne plusz fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus illetve pedagógiai asszisztens közreműködésére, hogy ne folyamatos kudarcként éljék meg az új helyzetet és a fogadó intézmény pedagógusait segítsék.”

A pomázi általános iskolák igazgatóit a KLIK Szentendre Tankerületének vezetője Csepreginé Volosinovszki Mária nemrégiben összehívta. A megbeszélésen előzetesen arról tájékozódott a tankerület vezetője, hogy melyik iskola, mennyi csobánkai általános iskolás gyermeket tudna befogadni. Ezen a tájékoztatón az iskolaigazgatókat úgy tájékoztatták, hogy az egyéni választókerületi parlamenti képviselő, Hadházy Sándor Úr is támogatja ezt az elképzelést. Amikor ez tudomásomra jutott, telefonon felvettem a kapcsolatot a Hadházy Sándor parlamenti Képviselő Úrral, aki tájékoztatott, hogy nincs tudomása ilyen átalakítási tervről.

Ezt követően a Szentendrei Tankerület vezetőjével Csepreginé Volosinovszki Máriával, Csobánka Község polgármesterével Winkler Sándor Józsefnével együtt Hadházy Sándor Országgyűlési Képviselő Úrnál személyesen egyeztetésen voltunk, ahol a képviselő úr egyértelművé tette, hogy nem támogatná a csobánkai általános iskola megszüntetését.

A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja a köznevelési ágazati irányítási jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján, 2016. február 17. dátummal közzé tette a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2016/2017 tanévre vonatkozó körzethatárait. A három pomázi általános iskola esetében a kijelölt körzet Pomáz közigazgatási területén lett kijelölve.

A 2016/2017 tanév vonatkozásában a kötelező iskolai felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal 2015. novemberében a jogszabályban szerinti határidőben megkérte Pomáz Város Önkormányzatának véleményét a tervezett körzethatárokról. Akkor nem kapott tájékoztatást az önkormányzat bármilyen jövőbeni tervezet változtatásról, így arról sem, hogy Csobánka település általános iskolába járó gyermekeit Pomázra irányítanák át, iskola megszüntetése miatt.

Tekintettel arra, hogy a körzethatárok kijelölése és a beiratkozás a 2016/2017 tanévre vonatkozóan megtörtént a 2016. szeptember 1. napjával induló tanévben a pomázi általános iskolák a kijelölt körzethatár szerint fogadnak jelentkezést.

Önkormányzatunk véleménye szerint a csobánkai gyermekek Pomázra történő átirányítása több okból is negatívan érintheti településünket, az iskoláinkba járó gyermekeinket. A kapott információk alapján az átirányításra kerülő gyermekek között magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya, probléma lehet adott évfolyamon belül a korosztályi különbség. Tudva levő, hogy jelenleg sok más településhez hasonlóan, az iskola működtetését állami finanszírozás hiányában a település saját lakosainak adóforintjaiból biztosítja az önkormányzat. A körzethatár megváltoztatásával Pomáz település polgárainak kellene gondoskodni más település gyermekeiről?

Úgy gondolom, hogy Pomáz Város Önkormányzata fel fogja vállalni a konfliktust, amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbra is fenntartja azon szándékát, hogy más település gyermekei számára körzetként jelölje ki Pomáz település általános iskoláit. Ki kell állnunk amellett, hogy Pomáz település iskoláinak kizárólag Pomáz közigazgatási területe legyen körzetként kijelölve.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete vezetőjétől kapott tájékoztatás alapján jelezni kívánom továbbá, hogy Csobánka Község egy alapítványi egyházi iskolát kíván indítani a 2017/2018. tanévtől. Ez az újonnan létrejövő intézmény befogadhatná a jelenlegi csobánkai tanulókat . A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapelvei szerint a törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. Ezeket az alapelveket kell hogy kövesse egy alapítványi, egyház iskola, nem a kiválogatott, jó képességű gyermekek tanítását bevállalni és a problémás, helyi lakosságot képező gyermekek tanítását egy másik település önkormányzatára és lakosságára ráterhelni.

A 2011.évi CXC Tv. a nemzeti köznevelésről :

33. § (1) Ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján működési támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található. Az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény fenntartója óvoda esetében a települési önkormányzattal, egyéb alapfeladat esetében a kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot, amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola alapító okiratában – az adott feladatellátási helyre – meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.

(2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben részt venni köteles gyermekeket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy fenntartója egyoldalú nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerződést kötött.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség nem érinti a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola felvételi kötelezettségeit.

Amennyiben a 2016/2017 tanévben nem kerül megszüntetésre a csobánkai általános iskola, úgy a létrejövő egyházi intézményben tudnák folytatni tanulmányaikat a csobánkai gyermekek.

Pomáz Város Önkormányzata és településünk lakossága nevében kérem T. Miniszter Urat, hogy ne járuljon hozzá a csobánkai általános iskola megszüntetéséhez .

 

Levelem mellékleteként megküldöm Önnek Pomáz Város Képviselőt-testülete 98/2016.(05.11) sz. Ök. határozatát.

 

Szíves együttműködését megköszönöm!

Pomáz, 2016. május 11.

 

Tisztelettel:

Vicsi László

polgármester