Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Pomáz Város Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 éves határozott időre, 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Jókai M. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

- a nevelési -oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

- magyar állampolgárság;

- cselekvőképesség, büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 év intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- szakmai önéletrajz;

- az intézmény vezetésér, fejlesztésére vonatkozó program;

- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abban betekinthetnek;

- nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.

- végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/3543-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus vezetői megbízással.

vagy

- Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.pomaz.hu - 2019. május 20.

- Oktatási és Kulturális közlöny