Városnapi tűzijáték 2019 POMÁZ

Fotók a tűzijátékról.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Pomáz Szelektív naptár IV. negyedév, 2019

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár.

Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Állás

Véradás - Adományozz egészséget. Aki vért ad, életet ad!

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvár, Időpont: 2019.09.18. szerda, 14.00-18.00 óra között.

Újabb pályázati siker Pomázon

Közel 95 millió forint támogatást kapott városunk.

Elkészült a Waldangelloch tér

Waldangelloch és a környékén lévő települések tisztelete örök!

Már használható a kerékpárút

Még néhány előírt elem hiányzik, de figyelmesen, kellő körültekintéssel lehet rajta közlekedni.

Erkel Ferenc utcai vízelvezetés rendezése

Az Erkel Ferenc utcába az önkormányzat egy évek óta visszatérő problémát orvosol a napokban.

Megemlékezés és gyertyagyújtás az Aradi Vértanúk tiszteletére

Beszédet mond: Kósa Anikó alpolgármester

 

Építésügy

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pomáz városában 2013.01.01 óta nem működik építésügyi hatóság.

Építésügyekben az ügyek jellegétől függően Szentendre Közös Önkormányzat Építéshatósági Irodájánál valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Építésfelügyeleti Osztályánál tud ügyet intézni (engedélyeztetés, fennmaradási engedély, bejelentés tétel, használatbavétel, építésügyi kötelezés stb.). Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatósági bizonyítványt sem tudunk a fentiek miatt semmilyen ügyben kiállítani.

 

Építésügyben főépítészi ügyintézés illetve szakmai konzultációk az alábbi ügytípusokban szükségesek az illetékes (fentebb jelölt) hatóságnál való engedélyeztetés, bejelentés, vagy engedély nélkül végezhető építési tevékenységet megelőzően:

- építési vagy fennmaradási engedélyek esetében a polgármester által kiadott településképi vélemény kéréséhez szakmai konzultáció

- településképi vélemény kérés ügyintézése ETDR rendszeren keresztül (3000 Ft illetékfizetési köteles)

egyszerűsített bejelentéshez kötött építési engedélyekhez szükséges szakmai konzultáció

- a polgármester által jóváhagyásra kerülő településképi bejelentéshez kötött tevékenységekhez szükséges szakmai konzultáció

- településképi bejelentés kérés ügyintézése (3000 Ft illetékfizetési köteles)

- lakossági tájékoztatás egy ingatlan beépíthetőségéről, telekalakítási lehetőségekről

iratbetekintés az 1975-2012.12.31 között keletkezett építésügyi iratokba. (2013.01.01 után keletkezett építésügyi iratokkal nem rendelkezünk.)

 

Főépítész nyomtatványai: http://www.pomaz.hu/foepiteszi_nyomtatvanyai

 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SZÜKSÉGES:

Építési-, összevont telepítési- és fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy a) a tervezett építési tevékenység megfelel-e a településképi rendeletben foglalt kötelező előírásoknak, b) ha volt, akkor a tervezett építési tevékenység figyelembe veszi-e az előzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció során írásba foglalt javaslatokat, véleményt, c) a településrendezési eszközök és településképi rendelet irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést vagy településképi megjelenést eredményez-e, és d) a tervezett épület rendeltetéséhez előírt parkolószám biztosítva vane.

(2) A tervezett telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a beépítés módja a) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének, b) figyelembe veszi-e a terep adottságait, és annak megfelelő épülettömeget alkalmaz-e, és (3) A tervezett épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a) a homlokzat egészének stílusa, a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e a szomszédos homlokzatokkal, b) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e, c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására, d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, és e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei, tetőablakai – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz. (4) Az (1)-(3) bekezdésben szereplő szempontokat a tervtanácsi, valamint a főépítészi minősítés során is figyelembe kell venni.

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS SZÜKSÉGES:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött, a lentebb felsorolt építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek, valamint a rendeltetésváltozások esetében.

 A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez benyújtott – magánszemély esetén papíralapú vagy elektronikus, egyébként elektronikus - bejelentésre indul. A papír alapon benyújtott bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót, elektronikus bejelentés esetén a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A településképi bejelentési eljárás során jelen rendelet rendelkezésein túl vizsgálni kell, hogy a bejelentett tevékenység megfelel-e a helyi építési szabályzat előírásainak.  A bejelentett tevékenység a jogerős hatósági határozat birtokában kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a polgármesteri hivatal készíti elő.

Pomáz városában településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek:

1. Helyi területi védelem alá eső és egyedi védelemmel érintett ingatlanok esetén: 1.1. Építmény helyreállítása, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik, kivéve, ha ezen építési munkák az Önkormányzat homlokzat felújítási pályázatán elnyert támogatással, a támogatási szerződésnek megfelelően valósulnak meg. 1.2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, kivéve, ha ezen építési munkák az Önkormányzat homlokzat felújítási pályázatán elnyert támogatással, a támogatási szerződésnek megfelelően valósulnak meg. 1.3. Közterületről látható, az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 1.4. Közterületről látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 1.5. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, áru- és pénzautomata, zászlótartó építményen vagy építményben, közterületről látható módon való elhelyezése.

2. Pomáz város teljes közigazgatási területén: 2.1. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 2.2. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet. 2.3. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 2.4. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 2.5. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t. 2.6. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése. 2.7. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló 2.7.1. rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 2.7.2. kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 2.7.3.levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 2.7.4.ideiglenes fedett lovarda, 2.7.5.legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése. 2.8. Közterületről látható támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel a rendezett alsó terepszinttől számítva meghaladja a 0,5 m magasságot és nem haladja meg a 1,5 m magasságot. 2.9. Utcai kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése 2.10. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 2.11. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló elhelyezése. 2.12. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg. 2.13. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.