Fenyőfák elszállításának időpontjai - 2021. január 18-22.

Ügyintézési lehetőségek veszélyhelyzet idején a polgármesteri hivatalban

 

Felhívás társadalmi véleményezésre

Tisztelt Partnereink!

Tisztelt Lakosok!

 

Pomáz Város Önkormányzata még 138/2019 (IX.18.) Ök. határozatával úgy döntött, hogy a település 056/34-056/52 hrsz.-ú területre érintően felülvizsgálja a Helyi építési szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ). A HÉSZ tervezetét a PRO-TERRA Kft. elkészítette.

A véleményezési dokumentum innen letölthető.


A dokumentum széles körű ismertetésére a lakosság körében

2019. október 21-én hétfőn 16 órakor,

fórum keretében kerül sor a

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban,

melyre várjuk  terület HÉSZ módosítását  véleményezni kívánó partnereket is.

 

Az egyeztetési eljárás során partnerként jelentkezni és véleményt adni a letöltések menüpontban található nyomtatvány kitöltésével, vagy azzal megegyező tartalmú dokumentummal  lehet.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési Kódex) 38.§ (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően – mint az egyeztetési eljárásban érintett partner– a tárgyi tervezési munkára vonatkozóan a 36/2013.(IV. 23.) sz. önk. határozattal elfogadott „partnerségi egyeztetés szabályai” szerint lehetőségük van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani.

Véleményező Partnerek:

a)      Pomáz Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
b)      Pomáz Város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa
c)      Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű, építészeti-, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet
d)      Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű civil szervezet
e)      Pomáz Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
f)       Valamennyi, Pomáz Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen: egyház)
g)      A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület

A fentieket tartalmazó írásos véleményüket szíveskedjenek 2019. október 31-én 12.00 óráig megküldeni!

Válaszukban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a c)-g) pont szerinti Partnerek esetén annak nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét! Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnereket elsősorban ezen elérhetőségükön értesítjük.

Válaszukat papíralapon az Önkormányzat címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.-25.) személyesen vagy postai úton, vagy a foepitesz@pomaz.hu e-mail címre juttathatják el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük, észrevételük van, a város főépítésze az alábbi elérhetőségeken szívesen áll rendelkezésükre: Hámornyikné Csemeczki Zita mb. főépítész Tel.: 26/814-364 E-mail: foepitesz@pomaz.hu

 

Leidinger István

Polgármester