TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

 

FELHÍVÁS: Az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről a 2020/2021-es nevelési évben

 

F E L H Í VÁ S

Az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről a 2020/2021-es nevelési évben

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

 A 2020/2021-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. évben születettek és 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszeréről szóló 2012. évi II törvény 247. §-a értelmében.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (1)A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

A beiratkozás időpontja az óvodában és bölcsődébe egyaránt:

2020. április 28. – 2020. április 29. 800- 1800 óra között.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal:

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde és tagóvodáinak felvételi körzete Pomáz Város közigazgatási területe, mely az intézményekben, valamint Pomáz Város honlapján megtalálhatók. ( )www.pomaz.hu

Intézményi címek: Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013. Pomáz, Jókai utca 2., Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesedombi Óvodája 2013. Pomáz, Beniczky utca 84., Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvodája 2013. Pomáz, Béke utca 9., Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvodája 2013. Pomáz, Beniczky utca 11., Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvodája 2013. Pomáz, József Attila utca 4., Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Pomázi Bölcsőde 2013. Pomáz, Templom tér 11.  

Az óvodai felvételnél alkalmazandó szabályok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése alapján az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményekben nemzetiségi óvodai nevelésben részesülnek a gyerekek, kérjük erre történő igényüket jelezzék a szülők a beiratkozásnál. Jelenleg a Mesedombi Tagóvodában (2013. Pomáz, Beniczky utca 84.) német nemzetiségi csoport, Mesevölgyi Tagóvodában (2013. Pomáz, Beniczky utca 11.) szerb nemzetiségi csoport működik.

A bölcsődei felvételnél alkalmazandó szabályok:           

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ 42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.

(3) Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Az óvodai és bölcsődei felvételnél alkalmazandó döntési prioritások:

  1. A pomázi nevelési intézményekben elsősorban a pomázi polgárok gyermekei kerülnek elhelyezésre, akik Pomázon állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, és ezt igazoló lakcímkártyával rendelkeznek. 

2.   Nem helyi lakost az óvodai és bölcsődei intézmény csak a helyi igények maradéktalan teljesülése után vehet fel, és az esetet jeleznie kell a fenntartó felé.

Pomáz, 2020. január 23.     

                                                                                                                       Pomáz Város Önkormányzata