Pomázi Polgár 2022. júniusi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. III. negyedév (július-szeptember)

 

Szünidei gyermekétkeztetés lehetősége

 

Tisztelt Szülők!

 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1-én hatályba lépő módosítása alapján az önkormányzatok feladatai közé tartozik a szünidő alatti déli meleg főétkezés helyben történő megszervezése a szociálisan rászoruló, hátrányos és gyermekvédelmi támogatásban részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A szünidei gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye, vagy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell biztosítania, az őszi, téli, tavaszi szünet időtartamában minden munkanapon, továbbá a nyári szünet ideje alatt, legalább 43 munkanapon a jogosult gyermekek részére. Bölcsőde, óvoda esetében a fenntartó által meghatározott zárva tartás időtartama tekinthető szünidei időtartamnak, iskola esetében a jogszabályban meghatározott időtartamot kell figyelembe venni. A jogszabályban megállapított feltételek alapján azon gyermekek szüleit (törvényes képviselőiket) tájékoztatjuk az igénylés feltételeiről, akik a fentiek szerinti jogosultsági körbe tartoznak, és megküldjük számukra a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges (jogszabályban) előírt nyilatkozatot is (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 7. melléklet). A 7. melléklet szerinti nyilatkozat –az évközi szünet időtartama kivételével- a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, módosítható.

 

Fontos változás a korábbi időszakhoz képest, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III.12.) Korm. rendelet 3/A szerint:

 

„3/A. § (1) Ha a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban együtt: igénylő) gyermek, tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelme alapján a gyermek, tanuló ingyenesen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. és 21/C. §-ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül jogosult a Gyvt. szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.”

 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete 2. § (2) bekezdése szerint:

 

2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

A fentieknek megfelelően az étkeztetési napok az általános iskolás és középiskolás diákoknak következő időszak munkanapjai lesznek:

 

2022. június 16. (csütörtök) napjától 2022. augusztus 15. (hétfő) napjáig összesen 43 munkanap

 

A jogszabályban megállapított feltételek alapján azon gyermekek szüleit (törvényes képviselőiket) tájékoztattuk az igénylés feltételeiről, akik a fentiek szerinti jogosultsági körbe tartoznak, és 2022. május 13-án, postai úton megküldtük számukra a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges (jogszabályban) előírt nyilatkozatot is (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 7. melléklet). A 7. melléklet szerinti nyilatkozat –az évközi szünet időtartama kivételével- a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, módosítható. A nyilatkozat a http://www.pomaz.hu/humanszolgaltatasi_osztaly_nyomtatvanyai linken, elérhető.

 

A nyomtatványt az nyári szünidei étkeztetésre jogosult gyermekenként 1 példányban kell kitölteni. Kérjük a kedves szülőket, hogy a kérelmek gyors feldolgozása érdekében az „A” oszlop 1. számú sorában szíveskedjen aláhúzni gyermeke intézményét (iskola, óvoda, bölcsőde) és beírni gyermeke életkorát. Kérjük, hogy szíveskedjen kitölteni a nyilatkozat hátoldalán lévő adatközlő lapot is. Kérjük, hogy lehetőség szerint a pontosan kitöltött kétoldalas nyilatkozatot 2022. május 31. napjáig visszaküldeni szíveskedjen.

 

A szülő, törvényes képviselő kérelmének –jogszabály keretei között- az önkormányzat által meghatározott megfelelő időtartamban kell biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést az adott gyermek részére. Így, például a gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén – a szünidei gyermekétkeztetés időtartama rövidebb is lehet, mint az önkormányzat által biztosított szünidei gyermekétkeztetés teljes időtartama. Ezt, a szülő az általa kitöltött, mellékelt nyomtatványon jelezheti, naptár szerint munkanapot jelölhet meg.

 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében Pomáz Város Önkormányzata a szünidei déli meleg főétkezést a jogosult részére történő kiszállítással biztosítja, vállalva a kiszállításhoz szükséges csomagolás többletköltségét. A szülő kötelessége a kiszállított étel átvételének biztosítása. A kiszállítással kapcsolatos egyéb információkról a későbbiekben tájékoztatjuk.

 

A jövőben a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt. szünidei étkeztetésre vonatkozó végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint - évközi szünetek (őszi, téli, tavaszi) esetében szeptember 15-ig, nyári szünetre vonatkozóan pedig május 15-ig - írásban tájékoztatja a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról.

 

Kérjük, hogy amennyiben igényli a gyermeke számára a szünidei étkeztetést, abban az esetben töltse ki fentiek szerint a nyomtatványt, és nyújtsa be azt/azokat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humánszolgáltatási Osztályánál.