A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

2019 Pomáz Naptár

naptár

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

 

Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

 

 

 

 

 

Közigazgatási csoport:


Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
(A volt Építéshatóság épülete!)

 

Csoportvezető: Nagy Attiláné
Telefon:
26/814-301
E-mail: nagy.attilane@pomaz.hu

 

Párth Szilvia anyakönyvvezető

26/814-332

E-mail: parth.szilvia@pomaz.hu

 

Berecz Patricia

26/814-308

E-mail: berecz.patricia@pomaz.hu

 

Nagyné Bakai Judit

26/814-310

E-mail: nagyne.bakai.judit@pomaz.hu

 

Szabó Andrásné

26/814-305

E-mail: szabo.andrasne@pomaz.hu

 

Nyáriné Zánczky Mária

26/814-360

E-mail: nyari.maria@pomaz.hu

 

Népjóléti csoport:

 

Magyar Beatrix

26/814-350

E-mail: magyar.beatrix@pomaz.hu

 

Kollárné Derecskei Éva

26/814-353

kollarne.derecskei.eva@pomaz.hu

 

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

26/814-367

E-mail: borosne.horvath.lilla@pomaz.hu


Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.

 


Feladatkör*:
*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 

IV. Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

 

Közigazgatási ágazat általános és igazgatási feladatai:

 

1. Ügyfelek érdeklődésére a megfelelő tájékoztatás megadása, kérelmek átvétele.

 

2. Elvégzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal hivatalos küldeményeivel kapcsolatos teljeskörű ügyviteli tevékenységét. Ellátja a hivatalos iratok postai szolgáltatónál történő átvétellel/átadással kapcsolatos feladatokat.

 

3. Végzi a hivatal ügyiratkezelését, működteti a központi iktatási rendszert, az ügyiratok irattározását, selejtezését. Kapcsolatot tart az illetékes levéltárral.

 

4. A csoport ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

 

5. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó hulladékokkal kapcsolatos feladatokat.

 

6. Ellátja a közút kezelésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat.

 

7. Engedélyezi az utak rendeltetéstől eltérő használatát.

 

8. Vonalas létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulási ügyek intézése.

 

9. Ellátja az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával (eb, méhek stb.) kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.

 

10. Közreműködik a vadászattal, a vadkárral kapcsolatos eljárásban.

 

11. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.

 

12. Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó ipari(telephely), kereskedelmi, valamint vásár- és piacengedélyezési ügyekben. Végzi ezen ügyekben a hatósági ellenőrzést, vezeti a hatósági nyilvántartásokat.

 

13. Végzi az ipari, kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos panaszok, jelzések, javaslatok kivizsgálását.

 

14. Kezeli a helyi népesség-nyilvántartó regisztert, és a központi címrendszert. Eljár lakcímfiktíválási ügyekben.

 

 

15. A megküldött hirdetményeket kifüggeszti, gondoskodik a visszaküldésről.

 

16. Önkormányzati rendeletben meghatározott szemétszállítási kedvezmények ügyintézése

 

17. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, talált tárgyak értékesítése.

 

18. Hatósági bizonyítványok kiadása.

 

19. Házszámozás hatósági feladatainak ellátása, központi címrendszerben történő vezetése.

 

20. Ellátja a fás szárú növények védelmével kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat

 

21. Jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi hatósági ügyek ellátása

 

22. Megszűnt társulatokkal kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

 

Népjóléti ágazat általános és igazgatási feladatai:

 

 

23. Ügyfelek érdeklődésére a megfelelő tájékoztatás megadása, ellátása a megfelelő formanyomtatványokkal, a kitöltött kérelmek átvétele.

 

24. A csoport ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

 

25. Közreműködik a szociális ellátórendszer működtetéséhez szükséges információk gyűjtésében.

 

26. Ellátja a szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos önkormányzati, önkormányzati hatósági és az államigazgatási feladatokat. Vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, gondoskodik a szociális ellátásokhoz kapcsoló bejelentési kötelezettségek teljesítéséről.

 

27. Együttműködik a Szociális és Egészségügyi és Sport Bizottsággal, a bizottságot rendszeresen tájékoztatja a költségvetési keret felhasználásáról. Ellátja a bizottság jegyzőkönyvvezetői feladatát.

 

28. A csoport feladatkörébe tartozóan, gondoskodik a Képviselő-testület és átruházott hatáskörben települési támogatásokról hozott döntések hatósági feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról, ügyviteli feladatok ellátásáról.

 

29. Jogszabályban meghatározott ügykörben környezettanulmányt készít.

 

30. Ellátja a törvényben, vagy a kormányrendeletben jegyző hatáskörébe utalt gyermekvédelmi feladatokat.

 

 

 

Anyakönyvezetés és hagyatéki ügyek

 

31. Ellátja Pomáz település vonatkozásában az elektronikus anyakönyvek vezetését, végzi az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek intézését, biztosítja és közreműködik az anyakönyvi rendezvények lebonyolításában a hivatal és a Teleki-Watthay kastély kihelyezett házasságkötő termében.

 

32. Előkészíti és bonyolítja az állampolgársággal kapcsolatos eskütételt.

 

33. Előkészíti a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentési kérelmeket, továbbítja a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges kérelmeket.

 

34. Indokolt esetben engedélyezésre előkészíti a házasságkötést a hivatal házasságkötő termén kívül.

 

35. Intézi a születési és házassági családi és utónév megváltoztatására irányuló eljárást.

 

36. Jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozatot.

 

37. Eljár hagyatéki ügyekben.

 

38. Jogszabályban meghatározott ügyekben (pl. gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyek) leltározási feladatokat végez.

 

Adatszolgáltatást végez jogszabályban meghatározott hatóság felé.

 

Egyéb ügyek

 

39. Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés a MÁK -nál

 

40. Vezeti az óvodáskorúak nyilvántartását és ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat

 

41. A bölcsődei-, óvodai felvétellel kapcsolatosan beadott jogorvoslati kérelmeket elbírálja, statisztika, normatíva ellenőrzése, adatszolgáltatás

 

42. Óvodai beiratkozások szempontrendszerének, időpontjának előkészítése fenntartói jóváhagyásra

 

43. Az induló napközis csoportok létszámáról szóló előterjesztés előkészítése

 

44. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítése, online rögzítése, lebonyolítása

 

45. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság titkári feladatainak ellátása, jegyzőkönyvek készítése

 

46. Feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése

 

47. Fenntartói jóváhagyás előkészítése a törvény által szabályozott óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezésére

 

48. A nevelési- oktatási intézmények alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok ellátása