Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

 

Közigazgatási- és Népjóléti Csoport (Anyakönyvvezető)

KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI CSOPORT:
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. mögötti épület (Luppa Vidor utcához közelebb)
(A volt Építéshatóság épülete!)

Csoportvezető: Nagy Attiláné
Telefon:
26/814-301
E-mail: nagy.attilane@pomaz.hu

ANYAKÖNYVVEZETŐ, HAGYATÉKI ÜGYEK:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket elsődlegesen előzetes időpontfoglalás alapján tudjuk fogadni!
Kizárólag anyakönyvi ügyek intézésére időpontfoglalás 36-26-814-300-as telefonszámon, pomaz@pomaz.hu e-mail címen vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12.) lehetséges hétfőtől péntekig hivatali időben.

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17:00 előzetes bejelentkezés alapján
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 előzetes bejelentkezés alapján

Péntek: 8:00-12:00 előzetes bejelentkezés alapján

Párth Szilvia anyakönyvvezető
Telefon: 26/814-332
E-mail: parth.szilvia@pomaz.hu

Anyakönyvi ügyek:

- születés, házasság, haláleset anyakönyvezése;
- anyakönyvi kivonatok kiállítása; (illetékmentes)
- teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozat (illetékmentes)
- születési név megváltoztatása; (illetéke első alkalommal 10.000 Ft, második alkalommal 50.000 Ft)
- házassági névviselési forma megváltoztatása (illetéke 3.000 Ft);
- házassági név megváltoztatása;
- hazai anyakönyvezési ügyek (külföldön történt anyakönyvi események);
- bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése;
- honosítással kapcsolatos ügyek
- házasságkötés külső helyszínen történő engedélyezése
- házasságkötés;            terembérleti díj az önkormányzat rendelete szerint 
- házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentési ügyek”

 

Simon Alexandra: Hagyatéki ügyintéző, szervezés
Tel.: +36 26 814-328

Hagyatéki ügyek: 
- idézések;
- leltár felvétel;
- adó- és értékbizonyítvány kérés;
- más települések által kért ügyintézés;
- vagyonleltár felvétele, stb.

 

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYEK:

Berecz Patricia 
Telefon: 26/814-308
E-mail: berecz.patricia@pomaz.hu

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens
Telefon: 26/814-367
E-mail: borosne.horvath.lilla@pomaz.hu

 

NÉPJÓLÉTI ÜGYEK:

Magyar Beatrix
Telefon: 26/814-350
E-mail: magyar.beatrix@pomaz.hu

Kollárné Derecskei Éva
Telefon: 26/814-353
E-mail: kollarne.derecskei.eva@pomaz.hu


Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.


Feladatkör*:
*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 

Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

Közigazgatási ágazat általános és igazgatási feladatai:

1. Ügyfelek érdeklődésére a megfelelő tájékoztatás megadása, kérelmek átvétele.

2. Elvégzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal hivatalos küldeményeivel kapcsolatos teljeskörű ügyviteli tevékenységét. Ellátja a hivatalos iratok postai szolgáltatónál történő átvétellel/átadással kapcsolatos feladatokat.

3. Végzi a hivatal ügyiratkezelését, működteti a központi iktatási rendszert, az ügyiratok irattározását, selejtezését. Kapcsolatot tart az illetékes levéltárral.

4. A csoport ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

5. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó hulladékokkal kapcsolatos feladatokat.

6. Ellátja a közút kezelésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat.

7. Engedélyezi az utak rendeltetéstől eltérő használatát.

8. Vonalas létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulási ügyek intézése.

9. Ellátja az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával (eb, méhek stb.) kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.

10. Közreműködik a vadászattal, a vadkárral kapcsolatos eljárásban.

11. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.

12. Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó ipari(telephely), kereskedelmi, valamint vásár- és piacengedélyezési ügyekben. Végzi ezen ügyekben a hatósági ellenőrzést, vezeti a hatósági nyilvántartásokat.

13. Végzi az ipari, kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos panaszok, jelzések, javaslatok kivizsgálását.

14. Kezeli a helyi népesség-nyilvántartó regisztert, és a központi címrendszert. Eljár lakcímfiktíválási ügyekben.

15. A megküldött hirdetményeket kifüggeszti, gondoskodik a visszaküldésről.

16. Önkormányzati rendeletben meghatározott szemétszállítási kedvezmények ügyintézése

17. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, talált tárgyak értékesítése.

18. Hatósági bizonyítványok kiadása.

19. Házszámozás hatósági feladatainak ellátása, központi címrendszerben történő vezetése.

20. Ellátja a fás szárú növények védelmével kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat

21. Jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi hatósági ügyek ellátása

22. Megszűnt társulatokkal kapcsolatos feladatok ellátása

 

Népjóléti ágazat általános és igazgatási feladatai:

23. Ügyfelek érdeklődésére a megfelelő tájékoztatás megadása, ellátása a megfelelő formanyomtatványokkal, a kitöltött kérelmek átvétele.

24. A csoport ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

25. Közreműködik a szociális ellátórendszer működtetéséhez szükséges információk gyűjtésében.

26. Ellátja a szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos önkormányzati, önkormányzati hatósági és az államigazgatási feladatokat. Vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, gondoskodik a szociális ellátásokhoz kapcsoló bejelentési kötelezettségek teljesítéséről.

27. Együttműködik a Szociális és Egészségügyi és Sport Bizottsággal, a bizottságot rendszeresen tájékoztatja a költségvetési keret felhasználásáról. Ellátja a bizottság jegyzőkönyvvezetői feladatát.

28. A csoport feladatkörébe tartozóan, gondoskodik a Képviselő-testület és átruházott hatáskörben települési támogatásokról hozott döntések hatósági feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról, ügyviteli feladatok ellátásáról.

29. Jogszabályban meghatározott ügykörben környezettanulmányt készít.

30. Ellátja a törvényben, vagy a kormányrendeletben jegyző hatáskörébe utalt gyermekvédelmi feladatokat.

 

Egyéb ügyek:

39. Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés a MÁK -nál

40. Vezeti az óvodáskorúak nyilvántartását és ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat

41. A bölcsődei-, óvodai felvétellel kapcsolatosan beadott jogorvoslati kérelmeket elbírálja, statisztika, normatíva ellenőrzése, adatszolgáltatás

42. Óvodai beiratkozások szempontrendszerének, időpontjának előkészítése fenntartói jóváhagyásra

43. Az induló napközis csoportok létszámáról szóló előterjesztés előkészítése

44. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítése, online rögzítése, lebonyolítása

45. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság titkári feladatainak ellátása, jegyzőkönyvek készítése

46. Feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése

47. Fenntartói jóváhagyás előkészítése a törvény által szabályozott óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezésére

48. A nevelési- oktatási intézmények alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok ellátása