Tüdőszűrés lesz augusztus 22. és szeptember 7. között

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. III. negyedév (július-szeptember)

Pomázi Polgár 2022. augusztusi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Pomáz Kft. ügyvezetője

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ügyvezetői állás betöltésére

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezető állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (2) bekezdése, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 204.§-a alapján és szerint:

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Pomáz Kft.) (székhely: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.) ügyvezetői munkakörének megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az ügyvezető a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezetőfeletti munkáltatói jogok gyakorlása Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A munkakör megnevezése: vezető tisztségviselő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján)

A jogviszony időtartama: 5 év

 

A jogviszony kezdete: 2022. szeptember 01. napja

 

Az ügyvezető feladatai különösen:

 • üzleti terv kidolgozása,
 • A gazdasági társasági formában működő Pomáz Kft.vezetése, képviselete.
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a Pomáz Kft. alkalmazottai felett;
 • ellátja a Pomáz Kft. ügyeinek intézését;
 • önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően;
 • önállóan képviseli a Pomáz Kft-t harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt;
 • gondoskodik a Pomáz Kft. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 • vezeti a határozatok könyvét,
 • vezeti a tagjegyzéket,
 • az Alapító kérésére a Pomáz Kft. ügyeiről köteles felvilágosítást adni, a Pomáz Kft. üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.
 • gondoskodik a birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról;
 • gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről;
 • gondoskodik a Pomáz Kft. mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereség-felosztási javaslatának elkészítéséről;
 • köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyek a Ptk. szerint az ügyvezető hatáskörébe tartoznak.
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele.

Megbízási díj/Munkabér: Az ügyvezetővel kötendő megbízási szerződésben/munkaszerződésben foglaltak szerint azzal, hogy azt a Képviselő-testület állapítja meg.

 

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú gazdasági, műszaki, agrár vagy építész szakirányú területen,

• gazdasági társaságnál vagy a cég profiljába tartozó költségvetési szervnél szerzett legalább 3 év középvezetői vagy felsővezetői szakmai tapasztalat,

 • büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,

 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a jogviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai,

• a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, a pályázó teljes szakmai munkásságát lefedő fényképes szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiadását kérelmezte,

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,

• a pályázati feltételként előírt szakirányú közép vagy felsővezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,

 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról,

 • helyzetelemzésen alapuló vezetői elképzelések,
 • bérigény megjelölése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló városüzemeltetési profilú cégnél vagy ilyen cég felügyeletében, irányításában való közreműködés;
 • köztulajdonban álló gazdasági társaságnál szerzett szakmai gyakorlat;

        • közbeszerzési jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,

        • helyismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

• felelősségteljes, önálló munkavégzés,

• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,

• megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a Pomáz Kft. és Pomáz Város Önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 30. nap. (2022. augusztus 13.)

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

 • a társaság és a tulajdonos önkormányzat honlapján,

• álláskeresési internetes oldalakon,

 • a Pomázi Polgár c. helyi újságban,

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzat, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. címre történő megküldésével.

 

A lezárt borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezetői pályázat, Pomáz Kft.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a polgarmester@pomaz.hu e-mail címen.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Pomáz Város Önkormányzat polgármestere.

 

A pályázatokat Pomáz Város Önkormányzat polgármestere bontja, értékeli, javaslatot tesz a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete részére, majd az dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt a jogviszony (ügyvezetői megbízás) létesítéséről.