Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

 

Szervezési- és Titkársági Csoport

 

 

 

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (I. emelet)


Hegyi Bernadett polgármesteri-, alpolgármesteri titkárság
Tel.: 26/814-374, 26/814-381
E-mail: pomaz@pomaz.hu

Nyáriné Zánczky Mária ügyfélszolgálat
Telefon: 26/814-300
E-mail: nyari.maria@pomaz.hu

Simon Alexandra, hagyatéki ügyintéző, szervezés
Tel.: 26/814-328
E-mail: simon.alexandra@pomaz.hu

 

Bessenyei Ágnes szervezési előadó
Tel.: 26/814-366
E-mail: bessenyei.agnes@pomaz.hu

 

Zengődi Nikolett szervezési előadó
Tel.: 26/814-375
E-mail: zengodi.nikolett@pomaz.hu

 

Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.Feladatkör*:

 

*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

I. Szervezési- és Titkársági Csoport

 

A csoport általános feladatai:

 

1. A csoport ellátja a polgármester (alpolgármester) és a jegyző (aljegyző) az önkormányzat működésével, a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei-, az idegenforgalmi és a nemzetközi kapcsolatokból eredő, a közművelődési, civil szervezetek, a sport, ifjúságvédelmi tevékenységekkel összefüggő, döntés-előkészítő ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

 

2. Végzi az ügyiratok érkeztetését, a bejövő posta szervezeti egységenkénti bontását, az ügyiratok átvételét. Gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges eszközök beszerzéséről.

 

 

A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 

3. A csoport dolgozói részt vesznek a polgármester és az alpolgármester, valamint a jegyző döntéseinek előkészítésében, az általuk előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések elkészítésében. A bizottsági és testületi üléseken szükséges esetén rendelkezésre állnak.

 

4. A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek a főépítészi, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint a közművelődési, sport, civil szervezetekkel összefüggő képviselő-testületi, bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.

 

5. Ellátja a képviselő-testület, valamint a szervezeti egységekhez nem kapcsolható bizottságok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok megállapodásban rögzített adminisztrációs feladatait.

 

6. Közreműködik a polgármester, alpolgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartásában és őrzésében.

 

7. Gondoskodik a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 

8. Nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, azokat postázásra, érintettek részére történő továbbításra átadja az előkészítőnek (ügyintézőnek). Gondoskodik a Nemzeti Jogszabálytárba -a helyi önkormányzatra vonatkozó- a adat feltöltéséről. Végzi az önkormányzat rendeleteinek kodifikálását.

 

9. Biztosítja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a részönkormányzat működésével kapcsolatos szervezési, jogi és szakmai ellátási feladatokat.

 

10. Gondoskodik a jogalkalmazók önkormányzati rendeletekkel történő ellátásáról.

 

11. Részt vesz a lakosság önszerveződő közösségei és az önkormányzati szervek közötti együttműködés biztosításában.

 

 

A Polgármester és a Jegyző tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 

12. Ellátja a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal, a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos polgármesteri ügyek előkészítését és kezelését.

 

13. Kialakítja és fenntartja az önkormányzat és külső környezete információs kapcsolatait. Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdekképviseleti szervekkel, a civil szerveződésekkel, az egyházakkal, a médiával.

 

14. A települést bemutató anyagok, kiadványok előkészítésében aktív szerepet vállal.

 

15. Irányítja és összehangolja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat. Szervezi azok végrehajtását, közreműködik a nemzetközi delegációk fogadásában a külföldi utazások szervezésében, a protokoll feladatokból adódó feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységet lát el.

 

16. Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.

 

17. A hivatal tájékoztatási munkáját szervezi és irányítja, ellátja a hivatal szóvivői feladatait. Ennek keretében kapcsolatot tart az önkormányzati újság és televízió szerkesztőbizottságával, főszerkesztőjével, munkatársaival.

 

18. Gondoskodik a honlapra történő anyagok feltöltéséről, az önkormányzat és a hivatal munkájával kapcsolatos információk megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról. A tájékoztatóknak valósnak, szakszerűnek és közérthetőknek kell lennie.

 

19. Közreműködik a polgármesternek és a jegyzőnek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.

 

20. Gondoskodik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő kötelező közzétételi kötelezettségekről.