MEGHÍVÓ - Pomáz Város Hete 2020 rendezvényei

 

Társadalmi egyeztetés

Aktuális:

Felhívás társadalmi véleményezésre

 

A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása- tervezet

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 12/2018.(IV.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását tervezi. A Környezetvédelmi Bizottság a rendelet módosításának tervezetét  8/2020.(II.10.) sz. határozatával társadalmi egyeztetésre jóváhagyta.

A közzététel napja: 2020. február 12.

A véleményezés végső határideje: 2020. február 27.

 

A tervezet az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1581510650_tervezet_a_telepulesi_koztisztatasi_es_kerti_hulladek_egetesenek_helyi_szabalyairol_szolo_onkormanyzati_rendelet_modositasarol.pdf

A véleményeket a szervezes@pomaz.hu email címre várjuk.

 

 

 

 

 

 

Aktuális:

Felhívás társadalmi véleményezésre

 

Tisztelt Partnereink!

Tisztelt Lakosok!

Pomáz Város Önkormányzata még 138/2019 (IX.18.) Ök. határozatával úgy döntött, hogy a település 056/34-056/52 hrsz.-ú területre érintően felülvizsgálja a Helyi építési szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ). A HÉSZ tervezetét a PRO-TERRA Kft. elkészítette.

A véleményezési dokumentum innen letölthető:

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1568300233_5_h_napirend_hesz_modositas.pdf

A dokumentum széles körű ismertetésére a lakosság körében 2019. október 21-én hétfőn 16 órakor, fórum keretében kerül sor a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban, melyre várjuk  terület HÉSZ módosítását  véleményezni kívánó partnereket is.

Az egyeztetési eljárás során partnerként jelentkezni és véleményt adni a letöltések menüpontban található nyomtatvány kitöltésével, vagy azzal megegyező tartalmú dokumentummal  lehet.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési Kódex) 38.§ (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően – mint az egyeztetési eljárásban érintett partner– a tárgyi tervezési munkára vonatkozóan a 36/2013.(IV. 23.) sz. önk. határozattal elfogadott „partnerségi egyeztetés szabályai” szerint lehetőségük van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani.

Véleményező Partnerek:

a)      Pomáz Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy

b)      Pomáz Város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa

c)      Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű, építészeti-, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet

d)      Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű civil szervezet

e)      Pomáz Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

f)       Valamennyi, Pomáz Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen: egyház)

g)      A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület

A fentieket tartalmazó írásos véleményüket szíveskedjenek 2019. október 31-én 12.00 óráig megküldeni!

Válaszukban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a c)-g) pont szerinti Partnerek esetén annak nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét! Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnereket elsősorban ezen elérhetőségükön értesítjük.

Válaszukat papíralapon az Önkormányzat címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.-25.) személyesen vagy postai úton, vagy a foepitesz@pomaz.hu e-mail címre juttathatják el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük, észrevételük van, a város főépítésze az alábbi elérhetőségeken szívesen áll rendelkezésükre: Hámornyikné Csemeczki Zita mb. főépítész Tel.: 26/814-364 E-mail: foepitesz@pomaz.hu

Pomáz, 2019. 10.01.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                                             Vicsi László sk.

                                                                                                                              polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás társadalmi véleményezésre

Tisztelt Lakosok!

Pomáz Város Önkormányzata 2018 őszén megkezdte a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv elkészítését. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerinti intézkedési tervet EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft. készítette el helyi szakértő bevonásával.

A széleskörű társadalmi egyeztetés keretében Pomáz Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terve c. egyeztetési dokumentum honlapunkon megtekinthető, letölthető.

Amennyiben észrevételük van a fenti dokumentummal kapcsolatban, írásos véleményüket szíveskedjenek a pomaz@pomaz.hu e-mail címre 2019. május 15-én 12.00 óráigmegküldeni! Véleményüket papíralapon az Önkormányzat címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.) személyesen vagy postai úton juttathatják el a megadott határidő figyelembevételével.

Válaszukban meg kell jelölni a véleményezés tárgyát (Zajcsökkentési Intézkedési Terv), a véleményező nevét és címét, levelezési címét!

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 2019

Pomáz, 2019. április 15.

                                                       Tisztelettel:

                                                                                            Vicsi László sk.

                                                                                               polgármester

 

 

Felhívás társadalmi véleményezésre

Tisztelt Lakosok!

Pomáz Város Önkormányzata 2018 tavaszán megkezdte az új Környezetvédelmi Program megalkotásának előkészítését. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 46. § b) pontja szerinti települési környezetvédelmi programot a Green Pi Kft. készítette el.

A Ktv. 48/A (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelő széleskörű társadalmi egyeztetés keretében Pomáz Város Környezetvédelmi Programja 2019-2024 c. egyeztetési dokumentum honlapunkon megtekinthető, letölthető.

Amennyiben észrevételük van a fenti dokumentummal kapcsolatban, írásos véleményüket szíveskedjenek a pomaz@pomaz.hu e-mail címre 2019. április 23-án 12.00 óráig megküldeni! Véleményüket papíralapon az Önkormányzat címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.) személyesen vagy postai úton juttathatják el a megadott határidő figyelembevételével.

Válaszukban meg kell jelölni a véleményezés tárgyát (Pomáz Város Környezetvédelmi Programja 2019-2024), a véleményező nevét és címét!

Pomaz_KVProgram_20190228

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

 

Pomáz, 2019. március 20.

                                                       Tisztelettel:

                                                                                             Vicsi László sk.

                                                                                               polgármester

 

 

 

A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló, többször módosított 22/2005. (IX.12) önkormányzati rendeletét a hulladékszállítási közszolgáltatás változása miatt hatályon kívül helyezte. A hulladékszállítás tárgyában megalkotott új rendelet kizárólag a szállítással kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A településtisztasággal kapcsolatos feladatok és a kerti hulladék égetésének szabályai jelen tervezetben kerülnek meghatározásra

A véleményezés végső határideje:        2018. március 28.

A tervezet az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1519745057_telepulesi_koztisztasag_es_egetes_or_es_eloterjesztes.pdf

A véleményeket a szervezes@pomaz.hu email címre várjuk.

 

 

 

 

 

Archívum:

 

 

Társadalmi egyeztetés

az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotása ügyében

Mivel az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei beszűkültek, nem fordíthat megfelelő nagyságrendű forrásokat az önkormányzati tulajdonú közutak fenntartására, ezért a közútvagyon állaga, a biztonságos közlekedésre való alkalmassága folyamatosan romlik, a közútvagyon értéke csökken. Mindezek együttesen kockázatot jelentenek a közúti közlekedés biztonsága, az állampolgárok esélyegyenlősége biztosítása, jó közérzete, életminősége javítása, valamint a nemzeti vagyon részét képező önkormányzati közútvagyon értékének megőrzése tekintetében. Pomáz Városa pályázatok útján és saját erőből korszerűsíti belterületi útjait.  A városban az építkezésekhez nagytömegű anyag-, föld beszállítások, sitt hordás és építési hulladék elszállítása történik. Kiemelten fontos feladatunk, hogy a város meglévő szilárd burkolatú útjait – amelyek még viszonylag jó állapotban vannak, de a nehéz gépjárművek korlátlan behajtása előrevetíti az útszerkezet pár éven belül várható gyors romlását – megvédjük. A rendelet-tervezet készítésénél figyelembevettük a forgalomtechnikai felülvizsgálat javaslatait. Az útszakaszban keletkezett károk helyreállítása a kérelmező kötelessége, melyet a károkozást követően köteles elvégezni

A jogszabály-változásokat figyelembe véve az önkormányzati tulajdonú utak védelmében indokolt új önkormányzati rendelet megalkotása.   

A rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága két fordulóban megtárgyalja és a társadalmi egyeztetés figyelembe vételével a Képviselő-testület is megtárgyalja.

A véleményezés végső határideje:     2017.12.08.

A véleményeket a szervezes@pomaz.hu email címre várjuk.

 

A rendelet tervezetet a következő linkre kattintva tekinthetjük meg: 

behajtásiengedély tervezet 2017.10.25

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény ( Jat.) a jogszabályok megalkotásának szabályozása mellett rendelkezik azok tartalmi felülvizsgálatáról is. Ezért az önkormányzati rendeletek esetében is szükséges azok időszakonkénti felülvizsgálata. A Jat. 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján önkormányzati rendeletek felülvizsgálata esetében a jegyző feladata a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, vagy a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, vagy normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A véleményezés végső határideje:     2017.05.05.

A véleményeket a szervezes@pomaz.hu email címre várjuk.

A rendelet tervezetet a következő linkre kattintva tekinthetjük meg: http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1492691667_egyes_onkormanyzati_rendeletek_tartalmi_deregulacioja_hatalyon_kivul_helyezese_rendelet_tervezet.pdf

 

 

30 napos társadalmi egyeztetés Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak forgalomtechnikai terveiről

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2015. (V20.) sz. önkormányzati rendelete szabályozza a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) felhatalmazása alapján szabályozandó jogviszonyokat. A hatályos rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák miatt indokolt a többször módosított helyi lakásrendelet módosítása. A módosításokkal kiegészített tervezet a korábbi szabályozáshoz képest, változtat a lakásigénylés módján, lakás bérbeadásának időtartamán, a bérbeadás feltételein.  

A véleményezés végső határideje:       2017.04.06.

A véleményeket a szervezes@pomaz.hu email címre várjuk.”

A tervezetet a Szociális Bizottság tárgyalta és jóváhagyta.

A lakásrendelet tervezetet a következő linkre kattintva tekinthetjük meg: http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1490213321_lakasrendelet_tervezet.pdf

 

Előterjesztés állattartáskoztisztasagirend.(2)201602.25.

Előterjesztés 2016. február 9. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

Eloterjesztes_szelektív_hulladékszállítás 2016 1

Rendelet mod szelektív hulladék 2016 1_1

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról

Temetők rendjéről szóló rendelet tervezet. PDF

Lakásrendelet tervezet. PDF

Közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról

Háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezete

A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 1

1 napirend Szoc rendelet módosítása- előzetes egyeztetés