Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

 

Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Csoport

 

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (tetőtér)
 
Dr. Tóth Ibolya aljegyző csoportvezető
Telefon: 26/814-373

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Telefon: 26/814 363

Schmidt Ildikó főtanácsos, vagyongazdálkodási előadó
Telefon: 26/814 387

Viza Zsuzsanna beruházási előadó
Telefon: 26/814 307

Lovass Viktor közterület felügyelő
Telefon: 26/814  314

Csubák György közterület felügyelő
Telefon: 26/814 315

Herr-Babinecz Réka munkaügyi és beruházási asszisztens
Telefon: 26/ 814-380

Balaton Péterné közterület-fenntatók irányítója

Telefon: 26/ 322-995

 

Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.

Feladatkör*:
*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza (belinkelve az SZMSZ-re)

III. Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Csoport

 

1. A csoport feladatkörébe tartozóan gondoskodik a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek végrehajtásáról.

2. A polgármester és a képviselő-testület megbízásából közreműködnek a környezetvédelmi, energetikai, vízügyi és útügyi feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi, és bizottsági döntések szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.

3. Vezeti az önkormányzati vagyonkataszter-nyilvántartást, folyamatosan gondoskodik annak aktualizálásáról. Köreműködik az önkormányzati vagyonhasznosításban, kisajátítási eljárásban

4. Közreműködik az önkormányzat érdekeinek védelmében, az önkormányzat ügyféli képviseletének érvényesülését elősegíti.

5. Az önkormányzat ingatlan- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátása.

6. Fejlesztési projektek előkészítése, partnerek felkutatása, a közös pályázatok előkészítésében való együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés műszaki tartalom meghatározásában.

7. A térségbe tartozó más települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, a közös pályázati lehetőségek feltárása, együttműködési megállapodások előkészítése és a végrehajtásban való közreműködés.

8. Önkormányzatot érintő kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek műszaki-szakmai kontrolljának ellátása.

9. Közműhálózatok kiépítéséhez szükséges forgalomtechnikai korlátozások (útlezárások, jelzőtábla kihelyezések) felülvizsgálata, koordinálása, valamint ezzel kapcsolatosan más szervek és a lakosok értesítése.

10. Projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolásokban közreműködés, dokumentálási, adminisztratív feladatok elvégzése. Szerződések elkészítése, aláírásra történő előkészítése.

11. Közüzemi-, beruházási-, felújítási-, karbantartási szerződésekhez tartozó számlák érkeztetése, kötelezettség-vállaláshoz csatolása, kötelezettség-vállalás nyilvántartása a pénzügyi rendszerben., feladatkörhöz tartozó számlák teljesítésigazolása, utalvány-rendelet elkészítése.

12. Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében, időszakos és éves teljesítések értékelésében illetve a csoportra vonatkozó előirányzatok, jóváhagyott beruházási keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése, előirányzat-módosításra javaslattétel.

13. Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés a csoport feladatkörét érintően.

14. Az Önkormányzat közép és rövid-távú beruházási programjai, tervei készítésében való közreműködés

15. Önkormányzati költségvetési intézményeknél felmerülő felújítási feladatok, koordinálása, műszaki ellenőrök munkájának összehangolása.

16. Útépítések és az útépítésekhez kapcsolódó közműépítések koordinálása. Műszaki ellenőrzések koordinálása, közreműködés a műszaki ellenőrökkel.

17. Beruházások üzembe helyezése.

18. Utcanévtáblázás, emlékműfenntartás.

19. A település rágcsálómentessége fenntartásából adódó feladatok ellátása.

20. A csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátás előkészítése.

21. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátása, közreműködés a szemétszállítási közszolgáltatás ellátásában.

22. A városi vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladatainak ellátása.

23. Biztosítja a gondnoki tevékenységet, gondoskodik a hivatal épületének és az önkormányzat által működtetett intézmények üzemeltetéséről.

24. Közterületek, parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása. Közhasznú munkavégzés irányítása, koordinálása és ellenőrzése.

25. Az energiagazdálkodás fejlesztésére vonatkozó önkormányzati javaslatok előkészítése. A város energiafelhasználásának figyelemmel kísérése, a felhasználás racionalizálására vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása.

26. Közreműködik a helyi közvilágítás, a villamos energia, a távközlési berendezések és vonalas létesítmények működtetésében, az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás zavartalan biztosításában, ellátja az ezekkel összefüggő döntés előkészítő feladatokat.

27. Közlekedésfejlesztési-, forgalomtechnikai tervek és koncepciók előkészítése, a megvalósításuk végrehajtása.

28. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb műtárgyak felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása.

29. A közutat, annak műszaki -, minőségi adatai, közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása.

30. Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok ellátása.

31. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléseivel kapcsolatos szakmai feladatok, teendők előkészítése és a bizottság feladatellátásában való közreműködés.

32. Vonalas létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulás megadása

33. Építésügyi szolgáltató pont feladatainak ellátása.

34. Jegyző hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, növényvédelmi hatósági feladatok ellátása.

35. A közutat, annak forgalmi, baleseti adatait, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzések nyilvántartása.

 

A Közterület-felügyelet általános feladatai:

36. Ellátja a jogszabályban meghatározott közterület-felügyelői feladatokat

37. Előkészíti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatához kapcsoló hatósági döntéseket. Ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.

38. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

39. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

40. Segítséget nyújt helyszíni ellenőrzéseknél.

41. Más csoporthoz nem telepített az önkormányzat és a hivatal számára előírt közterület felügyeleti hatóság feladatok ellátása.

42. Közterületen közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti önkormányzati feladatok ellátásában.