Ügyintézési lehetőségek a védelmi intézkedések szigorításának időszakában a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2021. májusi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

 

Alcsevica Víziközmű Társulat

Alcsevica Víziközmű Társulat

Itt az Alcsevica területén az ivóvíz és a szennyvíz bevezetésével kapcsolatos jogi lépésekről olvashat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok (77 db) helyét ábrázoló térképet alul a letöltések menüpont alatt találja meg.

 

2020. január Tájékoztatás!!!

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Pomázi Polgármesteri Hivatal több éve rendszeresen tárgyalt az ELMŰ Hálózati Kft.-vel Pomáz, Alcsevica terület villamosenergia ellátásáról. A tárgyalások során a szolgáltató megküldte a gazdasági tájékoztatóját, amelyek alapján 91/2019 (V.15.)-én Pomáz Város Önkormányzata meghozta döntését hálózat kiépítésének bruttó díjának elfogadásáról és a szerződés megkötéséről. Tekintettel arra, hogy a hálózat kiépítésének díja minden telektulajdonost érint a területen, annak kiépítése alapvető feltétel a beépítések biztosításához mindamellett, hogy értéknövelő beruházás, ezért a költségeknek ingatlanokra vonatkozó áthárítása indokolt. Az összesen 41 987 216 Ft, azaz negyvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer-kettőszáztizenhat forint kiépítési díj 210 ingatlanra vonatkozik, melynek javasolt megoszlása Pomáz Város önkormányzatának 205/2019 (XII.18.) sz. Ök. határozata értelmében a következő:

Az Alcsevica terület ellátásához, meglévő nagyfeszültségű vezeték kiváltásához fizetendő kiépítési díj: 200 000 Ft telkenként, azaz kettőszázezer forint

– melyet tekintettel arra, hogy a kiépítés véghatárideje 2020. november – kérjük, mint az érintett ingatlan tulajdonosa átutalással fizessen meg a 2020. január 31-ig, az ingatlantulajdonosok az Önkormányzat által elkülönített 10403057-50485456-57481015 számú Bankszámlaszámra.

A közleménybe kérjük írja be a telek/telkek helyrajzi számát/számait! Amennyiben több ingatlana van, a közleményben minden helyrajzi számot tűntessen fel!

Kérjük az utalást, ha nem a telektulajdonos végzi, a közleményben jelezze azt, hogy kinek a tulajdonára vonatkozóan fizeti meg a fenti az összeget!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

2019.05.15. Pomáz Város Önkormányzata 91/2019 (V.15.) Ök. határozatával döntött az Elmű Hálózati Kft. - vel való szerződéskötésről a területen a villamos energia kiépítésére. A költségek áthárítására, (41 987 216 Ft) a későbiekben pénzügyi terv fog készülni, melyről tájékoztatni fogjuk a telektulajdonosokat.

 

2019.03.11. Az Alcsevica területen kiépült a vízi közművezeték és üzemeltetésre átadásra került a DMRV Zrt. részére.

2017. december 14. : Elindult a terület vízi közműveinek kiépítéseA közelmúltban elnyert 400m Ft-ból megindultak az Alecsevica területének közművesítési munkálatai, melyet erre a célra nyert Pomáz városa.  Egyenlőre a belterület ivóvíz hálózat fejlesztése valósul meg. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

2017.október 9. : Pomáz Város Önkormányzata feldolgozta és megküldte az ELMŰ részére a telektulajdonosok által megküldött, az elektromos közműfejlesztésre vonatkozó igényfelméréseket, hogy tájékoztatást kaphasson a terület fejesztésével kapcsolatban.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2017. augusztus 8.: Pomáz Város Önkormányzata 155/2017 (VIII.8.) Ök határozatában az Alcsevica területére ívóvízvezeték kiépítése céljából nyílt közbeszerzési eljárást indított a lentebb részletezett 400 M Ft-os támogatás alapján. A beruházást a nyertes vállalkozónak 2018. 06.30-ig kell kiviteleznie. A későbbiek során a fentieket figyelembe véve az Alcsevica vízi közmű társulásába befizetendő összegéről (csatorna építésre), később tájékoztatjuk Önöket.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2017.február 28-án az ügyfelek részére megküldtük a Pomáz Alcsevica területén lévő elektromos, valamint gáz közmű fejlesztéséhez szükséges nyomtatványokat a területre vonatkozó előzetes igények felméréséhez. A nyomtatványok a lap alján megtalálhatóak. Kérjük, hogy az érintettek minden ingatlanra külön- külön értelemszerűen töltsék ki és mielőbb küldjék meg a Pomázi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Beruházási Osztályára (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.)

Tájékoztatjuk, hogy a mellékelt nyomtatványok kitöltésével csak a tulajdonosok igényét szeretnénk felmérni a tervezési munkához, azaz nem jelentenek kérelmeket is a szolgáltató felé azok kitöltése. Az ELMŰ szolgáltatónál a nyomtatvány része, hogy Pomáz Város Önkormányzatát meg kell hatalmazni, az energiaigény felmérésére, melyet előre ki is töltött a Hivatal.

-------------------------------------------------------------------------------

2017. január 2.: Tájékoztatjuk, továbbá, hogy a Kormány egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII.22.) sz. határozata alapján Pomáz Város Önkormányzata közműfejlesztés végrehajtására 400 M forint összegű támogatást kapott.

Az Önkormányzat a támogatás összegét az Alcsevica terület közműfejlesztéseire használja fel, azonban a felhasználás pontos módjáról csak később tudunk részletes tájékoztatást adni.

----------------------------------------------------------------------------------

Gyakori kérdések válaszok: A gyakrabban feltett kérdéseire reméljük, hogy választ talál majd, a honlap alján letölthető mellékletben.

--------------------------------------------------------------------------------------------

A szervezési bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyvét a lap alján letöltheti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Az Alapszabály tervezetét a lap alján letöltheti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

A belépéshez szükséges nyilatkozatokat és meghatalmazásokat szintén a alján letöltheti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Figyelem! Az alábbi tájékoztató 2016.03.23-ai keltezésű. Az abban foglaltak (elsősorban a befizetés összegére vonatkozó adatok) elévültek, tekintettel arra, hogy a közművek közül a víz bevezetésére 400 M forint állami támogatást kapott a terület (ltsd fentebb).

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ IVÓVÍZ- és SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN (2016.03.23.) (ltsd mellékletben is lent)

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Mint arról bizonyára Ön is tudomást szerzett Pomáz – Alcsevica területrészen ivóvíz- és  szennyvízcsatorna hálózat építés előkészítése folyik. A beruházáshoz szükséges források teljes egésze előteremthető Víziközmű Társulat megalakításával, így ahhoz hogy rendelkezésre álljanak a szükséges források, elkerülhetetlen az érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek anyagi szerepvállalása.

A Társulat törvényes megalakításához az szükséges, hogy az érintett alcsevicai területrészen lévő ingatlantulajdonosok 67%-a aláírja az Előzetes szándéknyilatkozatot és azt visszaküldje a következő címre:

KÖVITE-PLUSZ KFT 5700 Gyula, Nagyváradi út 54, Pf.: 42.

Víziközmű Társulat megalakítása esetén lehetőség van a lakossági hozzájárulás részletekben történő megfizetésére anélkül, hogy a lakosnak hitelt kellene felvennie bármely banktól.

Fizetési lehetőségek a következők, amelyek közül egyet választhat:

1/ Társulati részletfizetéssel, amely esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege 3.250.000,- Ft.

Ezt az összeget 36 hónap alatt havi 90.280,- Ft/hó részletben kell a Társulat részére megfizetni:

(35 hó x 92.080,- Ft/hó + 1 hó x 90.200,- Ft/hó = 3.250.000,- Ft). Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének kezdő és befejező időpontja a Társulat taggyűlése által kerül meghatározásra

vagy

2 Gyorsított befizetéssel: 3.250.000.- Ft befizetésével, melyet a Társulat megalakulását követően, a Társulati kivetés kiküldését követő 30 napon belül lehet megfizetni.

A befizetendő összeg a futamidő alatt nem változik, a fenti összegen kívül semmilyen más kiadás nem terheli a lakosságot és gazdálkodókat a közterületen megvalósuló ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat építéssel kapcsolatban.

A szervezés lebonyolításával megbízott Kövite-Plusz Kft. gyűjti össze az Előzetes  szándéknyilatkozatokat, így azt aláírás után a részükre kell megküldeni az 5700 Gyula, Nagyváradi út 54 sz. címre. Ahhoz, hogy az alakuló taggyűlés határozatképes legyen, az szükséges, hogy az érintett tulajdonosok 2/3-a személyesen jelen legyen, vagy meghatalmazott által képviseltesse magát ezen az alakuló ülésen. Ezért mellékelünk egy Meghatalmazás nyomtatványt is jelen levelünkhöz, melyet szintén szíveskedjen az Előzetes szándéknyilatkozattal együtt a KÖVITE-PLUSZ KFT részére visszajuttatni. A meghatalmazott megjelölése ellenére Ön jelen lehet az alakuló taggyűlésen, ott kérdéseket tehet fel a beruházásokkal kapcsolatban.

Ezen túlmenően Pomáz Város honlapján, http://www.pomaz.hu/alcsevica_vizikozmu_tarsulat

cím alatt részletes információkat találhat a megvalósítandó beruházással, víziközmű társulat alakításával, működésével kapcsolatban.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a Társulat törvényes megalakítása ezen a területen elengedhetetlen ahhoz, hogy az ivóvíz- és csatornahálózat megépülhessen, hiszen saját erő hiányában a település nem tudja megvalósítani ezeket a fontos közműveket. Kérjük Önt is, hogy ezzel az összeggel járuljon hozzá a környezet védelméhez, a település fejlődéséhez.

2016.03.23.

Tisztelettel:

Vicsi László

Pomáz Város Polgármestere, a Szervező Bizottság elnöke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Pomázi Alcsevica Víziközmű Társulat megalakulása érdekében a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény és a Vízgazdálkodási Társulatról szóló 160/1995 (XII.26.) kormányrendelet alapján Pomáz Város Önkormányzata az alábbi döntéseket hozta:

 

2015. április 28.

1. Határozat: 110/2015 (IV.28.) sz. Ök. Határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy Pomáz város Alcsevica városrész területén ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában jóváhagyja a Pomáz Város Önkormányzata és a DMRV Zrt. közötti Főművi Fejlesztési Hozzájárulás célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását. Felhatalmazza Vicsi László polgármestert a megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a 2016, 2017 és 2018 évi költségvetésben tervezze be a kötelezettségvállalás összegét.

A pénzeszköz átadásának ütemezése:

2016.10.30.   10.000.000 Ft

2017.04.30.   15.000.000 Ft

2018.04.30.   22.713.900 Ft

Összesen:    47.713.900 Ft

1. Előterjesztés: ltsd a lap alján feltöltve, 2015.04.28. Előterjesztes 1. néven

1. VÉGREHAJTÁS

- Pomáz Város Önkormányzata és a DMRV Zrt. közötti Főművi Fejlesztési Hozzájárulás célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását mindkét fél aláírta.

- A 2016 évi költségvetésbe betervezte a képviselő testület a kiadást.

2. Határozat: 109/2015 (IV.28.) sz. Ök. határozat:

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy Pomáz város Alcsevica városrész területén ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában a KÖVITE-PLUSZ Kft.-t megbízza a Társulat komplex létrehozására 1.100.000 Ft + 27% áfa összesen bruttó 1.397.000Ft díjazás ellenében. Javasolja a Képviselő-testületnek, hatalmazza fel a Polgármestert a Társulat komplex létrehozására a szerződést aláírja.

2015.04.28.

2. Előterjesztés: ltsd a lap alján feltöltve, 2015.04.28. Előterjesztes 2. néven

2. VÉGREHAJTÁS

- Pomáz Város Önkormányzata megbízta a KÖVITE-PLUSZ Kft.-t a Társulat komplex létrehozására 1.100.000 Ft + 27% áfa összesen bruttó 1.397.000Ft díjazás ellenében. A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.

- Pomáz Város Önkormányzata árajánlatokat kért a terület víz és szennyvízcsatorna megtervezésére.

- Pomáz Város Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően a legkedvezőbb árajánlatot adó tervező céget (SZŰR és Társa Szolgáltató Bt. 7 150 000+Áfa) megbízta a víz és csatorna tervezésével.

- Az elkészült tervdokumentumokra engedélyezési eljárást kért az illetékes szervektől.

- Az engedélyt Pomáz Város Önkormányzata megkapta mindkét közmű kiépítésére.

- Pomáz Város Önkormányzata a kivitelezés várható költségeinek számításához tervezői számítást készítetett az elkészített tervdokumentumok alapján a kivitelezésre. Kivitelező céget a későbbiek során a megalakult közmű társulatnak kell majd kiválasztani, megbízni, ezért ez a költség változhat.

- A KÖVITE-PLUSZ Kft. az Alcsevica közművesíteni kívánt területét lehatárolta, a 221 rendeltetési egység adatait (tulajdonosait) kigyűjtötte, a várható költségekre számításokat végzett el, javaslatot készített elő a hozzájárulás várható mértékéről is melyről az Önkormányzatot tájékoztatta. A társulat megalakulásához kérte, hogy a telektulajdonosok szervezési bizottsági tagok személyére javasoljanak legalább 5 főt.

- Pomáz Város Önkormányzata felkérte a tulajdonosokat javaslattételre, valamint saját részéről is delegált tagokat a szervezési bizottságba.

- Pomáz Város Önkormányzatát a Társulat megalapításának előkészítésével megbízott KÖVITE-PLUSZ Kft. tájékoztatta a rendeltetési egységre eső várható hozzájárulás mértékét, amely 3 250 000Ft/telek. Ezt a költséget várhatóan 3 éven belül kell a tagoknak kifizetni. 

Amennyiben a Társulat megalakul a kivitelezési költségek változásával a befizetés mértéke is módosulhat.

A fentieken kívüli egyéb lépések:

- Pomáz Város Önkormányzata tájékoztatást kért az ELMŰ Hálózati Kft.-től az elektromos hálózat és az utcai közvilágítás kiépítésének költségeire. Mivel a tájékoztatás időközben jogszabályi változások miatt elévült, ezért 2016 januárjában újra kérelmezte.

- Pomáz Város Önkormányzata elkészítette a területre az utak kiépítésének tervdokumentumait.

- Pomáz Város Önkormányzata újra kitűzte a telkeket, tekintettel arra, hogy sok karót az arra sétálók eltávolítottak.

- Pomáz Város Önkormányzata az utak nyomvonaláról a felső humuszréteget eltávolította.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016. január 26.

Határozat: 12/2016. (I.26.) sz. Ök. határozat:

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy az Alcsevicza megnevezésű területen a Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 3603/3; 3605/5; 3606; 3609/12; 3609/13; 3611/11; 3611/12; 3611/13; 3611/16; 3611/17; 3611/18; 3611/19; 3611/20; 3611/21; 3611/26; 3611/29; 3616/5; 3616/8; 3616/9; 3616/10; 3617/4; 3617/5; 3617/6; 3617/33; 3617/35; 3617/37; 3629/2; 3629/10; 3629/22; 3629/27; 3629/29; 3629/30; 3629/32; 3629/33; 3629/34; 3629/35;  3629/36; 3639/2; 3639/7; 3639/11; 3639/17; 3639/18; 3639/23; 3639/24; 3639/25; 3639/26; 3639/27; 3639/28; 3639/29; 3639/30; 3639/31; 3639/32; 3645/2; 3645/1; 3648/1; 3648/2; 3649; 3653/3; 3653/4; 3653/10; 3653/11; 3653/12; 3653/13; 3653/14; 3653/15; 3653/16; 3655/1; 3655/2; 3655/3; 3655/4; 3655/5; 3655/6; 3655/7; 3655/8; 3655/9; 3655/10; valamint 3657/1 hrsz.-ú (szám szerint 77db) kivett beépítetlen területekre eső, víz és csatorna közmű érdekeltségi hozzájárulás befizetését, melynek várható mértéke 3 250 000 Ft/érdekeltségi egység, 3 éves befizetési ütemben vállalja, továbbá mint érdekeltségei területen ingatlantulajdonnal rendelkező tulajdonos kezdeményezi vízi közmű társulat létrehozását. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza Vicsi László polgármestert, dr. Király Esztert és Zsebe Zsoltot a közműtársulat szervezési bizottsági tagjának. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alcsevica közműtársulat létrejöttéhez az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

Előterjesztés: a lap alján: 2016.01.26. Előterjesztés néven

VÉGREHAJTÁS:

– KÖVITE-Plusz Kft. vállalta, hogy részt vesz a társulat megalakulásához, összehívásához szükséges szervezési bizottság alakuló ülésén, melyet a tagok 2016. február 25-én tartanak.

A szervezési bizottság tagjai:

A lakossági tulajdonosok közül: Kecskeméti Gábor, Sánta Sándor

Gazdálkodók részéről: Fehér Zoltán

Önkormányzat részről: dr. Király Eszter, Zsebe Zsolt, Vicsi László