Pomázi Szociális buszjárat próbamenetrendje

Pomázi Polgár 2021. júniusi száma

Újra van személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

 

Tájékoztató egyéni vállalkozás indításával kapcsolatban

Jelen tájékoztató az általános szabályokat mutatja be, amelyek ismerete szükséges az egyéni vállalkozás elindításához. Fontos azonban jelezni, hogy vannak olyan speciális termékek, szolgáltatások, melyekre jogszabály az általánostól eltérő feltételeket állapíthat meg.

1. Egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó kérdés

 

Amennyiben egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, úgy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebben az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala nyújt tájékoztatást az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, továbbá intézi a tevékenység megkezdésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az egyéni cég alapításának feltételeit és eljárási rendjét az Evtv. 20-25. §-a tartalmazza, ekkor szükség van közjegyző vagy ügyvéd közreműködésére az alapító okirat megfelelő megalkotásához, továbbá szükséges a cégnyilvántartásba vétel, amely bírósági hatáskör.

Amennyiben gazdasági társaságot kíván alapítani, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján szükséges a kívánt formában megalapítani a gazdasági társaságot. Ekkor is szükség van a nyilvántartásba vételre, amely bírósági hatáskör.

 

2. A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó általános feltételek

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) tartalmazza a kereskedelmi tevékenység folytatásának legalapvetőbb szabályait.

A Kertv. 3. § (1) bekezdése alapján a nem engedélyköteles tevékenységek esetén elegendő a kereskedelmi hatóságnál bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot.

Bizonyos termékek (így például jövedéki termékek, dohánytermékek) kereskedelme engedélykötelesnek minősül, ekkor nem elegendő a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése, hanem szükséges működési engedély iránti kérelem benyújtása, illetve, ha az adott termékkel kapcsolatban más jogszabály is tartalmaz előírásokat, akkor az ágazati jogszabályokban előírt további feltételek teljesítése is.

A Kertv. tartalmaz továbbá speciális szabályokat arra vonatkozóan, hogy bizonyos termékek (pl. nemesfém) forgalmazása esetén a vállalkozásnak milyen egyéb feltételeknek kell megfelelnie (pl.: büntetlen előélet, köztartozás-mentesség).

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja értelmében csomagküldő kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője a kijelölt kereskedelmi hatóság. Amennyiben a forgalmazott termék kereskedelme bejelentéssel is forgalmazható, és a székhelye a vállalkozásnak Pomáz, akkor Pomáz város jegyzőjéhez kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a Korm. rendelet. 2. melléklet A) pontja szerinti tartalommal. A bejelentést megteheti az e-önkormányzati portálon keresztül a „Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról” űrlap megfelelő kitöltésével.

Bizonyos termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, ezek körét a Korm. rendelet. 3. melléklete határozza meg:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

6. nem veszélyes hulladék;

7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

 

3. A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó egyes speciális szabályok

 

A fenti általános szabályokon túl fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos termékek kereskedelme esetén a Kertv. vagy más jogszabály megtilthat bizonyos kereskedési formákat vagy kötelezővé teheti bizonyos termékek esetén meghatározott kereskedési forma alkalmazását [lásd Kertv. 3. § (3) és (4) bekezdés és 4. §].

Az alábbi speciális szabályok csak példálózó jellegűek, a kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt mindenképp fontos utánajárni, hogy nincs-e olyan ágazati jogszabályi előírás, amely további feltételeket ír elő.

Más, ágazati jogszabályban foglalt speciális rendelkezésre példaként említhető az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet, amely 43/B. §-ában kizárja a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra engedéllyel rendelkező üzletből gyógyszer csomagküldő szolgálat, internetes kereskedelem és házhozszállítás útján történő értékesítését. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 35. §-a alapján belföldről másik tagállamba irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a csomagküldő kereskedő számára.

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a járási hivatal külön engedélyével történhet. Amennyiben a külön engedély iránti kérelem a Korm. rendelet. szerint a megyei kormányhivatalhoz kerül benyújtásra, azt mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történő forgalomba hozatal esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani.

4. Internetes kereskedelemre vonatkozó további szabályok

 

A vállalkozás létrehozása során a tevékenységi kör között mindenképp szerepelnie kell a 47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységnek ahhoz, hogy internetes kereskedelmi tevékenységet folytathasson.

E tevékenység az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenység, így a törvényben foglalt speciális feltételeknek is meg kell felelnie.

Tekintettel arra, hogy az értékesítés során szerződéskötésre kerül sor, irányadóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, emellett azonban az elállás, garancia, jótállás kérdéseiben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit köteles betartani. Az ÁSZF (általános szerződési feltételek) elkészítéséhez javasolt jogi szakember segítségének igénybevétele, jelen tájékoztató nem alkalmas arra, hogy ilyen részletkérdésekre is kitérjen.

Szintén fontos megjegyezni, hogy adatkezelési kérdések tekintetében a GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit is köteles betartani. A helyes adatkezelési tájékoztató megalkotásához szintén szükséges jogi szaksegítség igénybevétele, jelen általános tájékoztató kereteit ugyanis messzemenően meghaladja.

Kelt: 2021.05.13.