Pomázi Polgár 2021. júniusi száma

Pomázi Szociális buszjárat próbamenetrendje

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

Újra van személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelettervezet társadalmi véleményezése

Elkészült a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelettervezet, amelynek elfogadása előtt az önkormányzat várja a pomáziak különösen a helyi civil szervezetek véleményét, javaslatait, hogy azokat beépítve készülhessen el a végleges rendelet.

Véleményeiket, javaslataikat július 9-ig küldhetik el a civilrendelet.velemeny@pomaz.hu e-mail címre.

A rendelettervezet alább olvasható, illetve letölthető az oldal aljáról.

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A Képviselő-testület elismeri és jelen rendelet keretei között támogatja különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.

(2) A Képviselő-testület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezetek (a továbbiakban: civil szervezet) számára elszámolási kötelezettséggel, céljelleggel vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(3) .A rendelet célja, hogy Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásaival összhangban meghatározza az önkormányzati támogatások körét, a támogatások felhasználását és az azokkal történő elszámolás rendjét.

2. §

(1) E rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az e rendeletben meghatározott formában, eljárásrendben és feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott, önkormányzati forrású pénzbeli támogatás (a továbbiakban: támogatás).

(2) .A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra,

b) az önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt közfeladatának ellátására kötött megállapodás - így különösen közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás - alapján civil szervezetek részére átadott pénzeszközökre,

c) a sportegyesületek támogatására., továbbá

d) a pártokra,

e) a munkaadói, a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetekre,

f) az egyházakra és

g) a biztosító egyesületekre

h) a közvetlen politikai tevékenységet folytató civil szervezetekre.

3. §

(1) Önkormányzat által működési támogatásban csak a legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már bírósági nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

a) Pomázi székhellyel, telephellyel, vagy Pomázi tagszervezettel is rendelkezik és

b) a tevékenységét ténylegesen Pomázon folytatja.

(2) Program megvalósításához, vagy azon való részvételhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl, az a már bírósági nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató civil szervezet is részesülhet támogatásban, amely olyan rendezvényhez igényel támogatást, amely

a) Pomázon kerül megrendezésre, vagy

b) a tervezett rendezvényen Pomáz város értékeit, vagy a várost érintő problémákat, kihívásokat kívánja bemutatni.

(3) E rendelet alapján csak olyan civil szervezet részesíthető támogatásban, amely - legkésőbb a pályázatának benyújtásával egyidejűleg - e rendelet *. számú melléklete szerinti Adatlap benyújtásával nyilvántartásba vételét kérte és regisztráltatta magát az önkormányzat civil adatbázisában.

4. §

(1) Jogi személyiség nélküli önszerveződő közösség (pl. klub, baráti társaság) - ide nem értve a civil szervezetnek minősülő civil társaságokat - működése, programja, rendezvénye közvetlenül nem, csak a pályázati cél megvalósítására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet útján támogatható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti civil szervezet csak olyan az önszerveződő közösség tevékenységéhez igényelhet támogatást, amely

a) legalább három éve - dokumentálhatóan - folyamatosan működik, és

b) e rendelet *. számú melléklete szerinti Adatlap benyújtásával nyilvántartását kérte és regisztráltatta magát az önkormányzat civil adatbázisában.

(3) Az (1) bekezdés bekezdés szerinti civil szervezetnek nem kell megfelelnie a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített követelményeknek.

5. §

Az intézményekhez kötődő civil szervezetek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

2. A támogatás forrása

6. §

(1) Az Önkormányzat az éves költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.

(2) A költségvetési rendeletben az (1) bekezdés szerinti pénzügyi támogatás keretösszegén belül elkülöníthető olyan előirányzat, amely fölötti rendelkezés jogát a képviselő-testület valamely bizottságára ruházza át.

3. A pályázat kiírására és benyújtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az 1. melléklet szerinti Pályázati kiírásnak a tárgyév február 28. napjáig az Önkormányzat honlapján, valamint a Pomázi Polgár című lapban történő megjelentetéséről a Polgármester gondoskodik.

(2) A pályázatokat az erre rendszeresített, az önkormányzat honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül lehet előterjeszteni.

(3) A pályázatok benyújtásának határideje az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatályba lépésétől számított 15. nap, azzal, hogy ha az így kijelölt nap a Pomázi Polgármesteri Hivatalban nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanap.

(4) A határidőn túl beérkezett pályázatokat - a határidő túllépésre való tekintettel - el kell utasítani.

(5) Támogatás igényelhető olyan célra is, amely a tárgyévben a pályázati eljárás lezárulta előtti időpontban már megvalósult.

(6) Kivételes esetben a pályázati határidő leteltét követően is nyújthat be támogatási kérelmet a civil szervezet, ha a pályázati kiírás időpontjában a támogatással érintett cél nem volt ismert, nem volt tervezhető, és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.

8. §

(1) A civil szervezet a pályázat kiírásának évében való működésének részleges finanszírozására, vagy ezen időszakban megvalósítandó programok megvalósítására igényelhet támogatást.

(2) A civil szervezet önmagára tekintettel egy működési jellegű támogatást és egy program jellegű támogatást igényelhet, jogi személyiség nélküli önszerveződő közösségre tekintettel pedig önszerveződő közösségenként további egy működési jellegű és egy program jellegű támogatást igényelhet.

(3) Szakmai működés támogatására egy pályázat keretében legfeljebb 300.000.-Ft-ot, egyéb pályázat keretében 50.000 - 200.000 Ft-tot lehet igényelni.

9. §

(1) A Pályázatot a 3. melléklet szerinti Pályázati adatlapon kell előterjeszteni.

(2) A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;

2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

4. a pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségről és 8. §-ában meghatározott érintettség esetleges fennállásáról; (elektronikus úton csatolni kell)

5. a 4. § szerinti pályázat esetén a pályázó civil szervezet és a jogi személyiség nélküli önszerveződő közösség együttműködési megállapodását; (elektronikus úton csatolni kell)

6. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati forrásból megvalósuló rendezvényein Pomáz Város Önkormányzatát támogatóként feltünteti;

7. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyévben a tevékenységéhez kapcsolódóan ingyenesen, aktívan és tevékenyen melyik két városi rendezvényen fog részt venni

 

 

 

4. A pályázatok elbírálása

10. §

(1) A pályázatok formai és jogi megfelelőségének elsődleges ellenőrzését a Polgármester a Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály valamint a Gazdasági Főosztály bevonásával végzi el, és a hiányos pályázatot benyújtó civil szervezetet - 8 napos határidő szabásával - hiánypótlásra hívja fel.

(2) A pályázat jogi megfelelőségi vizsgálatának ki kell terjednie különösen :

a) a pályázat és a bírósági nyilvántartás adatainak egyeztetésére,

b) a pályázónak a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésének ellenőrzésére,

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség és érintettség vizsgálatára,

d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére,és

e) a a támogatás odaítélését kizáró, rendelet a 12. §-ában foglaltak

vizsgálatára.

11. §

(1) A pályázatok részletes szakmai bírálatának elvégzésére a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése szerinti ideiglenes bizottságot (továbbiakban: Értékelő Bizottság) hoz létre.

(2) Az Értékelő Bizottság az alábbi szempontok és súlyszámok figyelembe vétele mellett elvégzi a beérkezett pályázatok szakmai értékelését:

Szempontok

elérhető pontszám (max. 100 pont)

Közhasznúság, közösségépítés - elfogadottság,

max 40 pont

a szervezet, a program által elért, illetve elérni tervezett

 

· lakosságszám, vagy

 

· definiált célcsoportok száma, vagy

 

· aránya a célcsoportokon belül.

 

Szakmaiság, színvonal

max 40 pont

a szervezet, a tervezett program, a megvalósítani kívánt objektiváció

 

· újdonság-értéke, eredetisége

 

· helyi hagyományokhoz kötődése (őrzés, újrateremtése)

 

· szakmai elfogadottsága, színvonala, reputációja,

 

Megvalósíthatóság és a hozzáadott önrész (anyagi és nem anyagi jellegű ill. innovatív ötlet)

max 20 pont

(3) A beérkezett pályázatokról, azok elsődleges formai, tartalmi és jogi megfelelőségi vizsgálatának megállapításai, valamint az Értékelő Bizottság által készített szakmai értékelések alapján a Polgármester előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülésére.

12. §

(1) Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, illetve pályázó, amelynek támogatását jogszabály kizárja;

(2) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amellyel szemben,

a bírósági nyilvántartás adatai szerint

a) csődeljárás,

b) felszámolás,

c) végelszámolás,

d) megszüntetési eljárás,

e) egyszerűsített törlési eljárás, vagy

f) végrehajtás, ideértve a biztosítási intézkedést is

van folyamatban.

(3) Nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet , amely

a) pályázatának hiányosságait a hiánypótlási felhívásban rögzített határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen pótolta,

b) az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem a szerződésnek és számviteli szabályoknak megfelelően számolt el,

c) ) az előző évben kapott támogatást a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően és szerződés-módosítás mellőzésével használta fel,

d) a korábban kapott önkormányzati támogatás visszafizetésére vonatkozó önkormányzati döntésnek nem tett eleget és tartozása a pályázat benyújtásának napján is fennállott,

e) ) amely a tárgyévet megelőző évben az éves működéshez szükséges, minimum 10 %-os önerős bevétellel nem rendelkezett, vagy

f) amely a tárgyévet megelőző évben kapott önkormányzati támogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzati támogatásból megvalósult rendezvényein az önkormányzatnak támogatóként történő feltüntetésére a 9. § (2) bekezdés 6. pontjában rögzített, illetve a városi rendezvényeken való részvételére vonatkozó a 9. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalását önhibájából nem teljesítette.

13. §

(1) A döntéshozó pályázatok elbírálása során aa 10. § , 11. § és 12. §-ban foglaltakon túl figyelembe veszi, hogy

a) a pályázatot benyújtott civil szervezet részére az Önkormányzat milyen egyéb támogatást, kedvezményt nyújtott,

b) a civil szervezet az Önkormányzati támogatáson kívül más támogatási forrás igénylésének lehetőségével élt-e,

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett elérhető-e más, alkalmasabb módon,

d) a rendelkezésre álló pénzügyi keret mennyiben biztosít lehetőséget a pályázat támogatására,

e) az Önkormányzat által létrehozott Alapokból - az egyes Alapokra irányadó szabályok, és rendelkezésre álló források tükrében - a pályázó igénye támogatható-e.

(2) A pályázatok elbírálása során a döntéshozó dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

(3) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keretösszeg 20 %-át a 7. § (6) bekezdése szerinti kérelmek teljesíthetősége érdekében tartalékba helyezi.

(4) A döntéshozó a pályázati elszámolás határidejét a működési támogatás esetében a tárgyévet követő év január 15. napjában, a program megrendezéséhez megítélt támogatás esetében a program megvalósítását követő 60. napban határozza meg, azzal, hogy az elszámolás időpontja a tárgyévet követő év január 15. napjánál későbbi nem lehet.

(5) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a megítélt működési támogatást két egyenlő részletben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, a másodikat a tárgyév szeptember 30. napjáig folyósítja.

(6) Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázatok esetében is hozhat elutasító döntést.

(7) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:

a) a támogatott civil szervezet megnevezését,

b) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás elszámolásának módját és határidejét

e) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.

14. §

(1) A támogató döntés alapján a támogatási szerződést, a 4. melléklet szerinti minta figyelembe vételével a polgármester köti meg a döntést követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződés megkötésének feltétele a pályázó képviselője aláírási címpéldányának, és a regisztrációs, valamint a pályázati adatlap, továbbá a 9. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok szabályszerűen aláírt példányának benyújtása.

(3) Mentesül a pályázó a (2) bekezdés szerinti okiratok papír alapon történő benyújtásától, ha a azokat elektronikus aláírással ellátva a pályázat elektronikus úton történő benyújtása során már becsatolta.

(4) Ha a pályázó a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szerepel, köteles csatolni az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó köztartozás-mentességéről.

(5) Ha a támogatási szerződés (1) bekezdés szerinti határidőn belül történő megkötése a támogatottnak felróható okból meghiúsul, a támogatást elveszíti. Az így felszabaduló összeg a a 13. § (3) bekezdés szerinti tartalék összegét növeli.

5. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása

15. §

(1) A megítélt működési támogatást a Képviselő-testület döntésének megfelelően a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül egy összegben, vagy a 13. § (5) bekezdése szerinti ütemezésben kell folyósítani.

(2) A konkrét programok megrendezéséhez megítélt támogatást egy összegben a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kell folyósítani, azzal, hogy amennyiben a program tervezett időpontja szeptember 01. napját követő időpontra esik a kifizetés időpontját a támogatási szerződésben úgy kell meghatározni, hogy a programhoz kapcsolódó első fizetési kötelezettséget megelőzően legalább 30 nappal a támogatás a civil szervezet számláján rendelkezésre álljon.

16. §

(1) A támogatásban részesült civil szervezet a a 13. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül a kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót (együttesen: elszámolást) köteles benyújtani.

(2) Az elszámolási határidőt a polgármester, a civil szervezet képviselőjének a késedelem okát megjelölő, a határidő lejárta előtt előterjesztett írásbeli kérelmére, méltányolható indokok alapján, egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(3) Az elszámolási határidőt elmulasztó pályázót a polgármester a a 12. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett az elszámolás 5 napon belüli benyújtására hívja fel.

(4) Ha az elszámolás a jogszabályi előírásoknak, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen felel meg, a polgármester hiányosságok pótlására írásban, egyszeri 15 napos hiánypótlási határidőt biztosít.

17. §

(1) A pénzügyi elszámoláshoz benyújtott bizonylatoknak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény foglaltaknak.

(2) A támogatásról számlákkal, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolnia. A dokumentum eredeti példányára az alábbi záradékot kell rávezetni: ,A bizonylaton szereplő tétel(ek) (vagy ebből ....Ft összeg) Pomáz Város Önkormányzat által az a ……. számú támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás terhére elszámolva. Dátum. Aláírás.” , melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít és a hitelesített másolatot kell az elszámoláshoz csatolni.

(3) A támogatás összege ajándékozásra és étkezésre csak akkor fordítható, ha a civil szervezet vezetője mellékeli az igénybe vevők névsorát, és azt az aláírásával hitelesíti.

(4) Az útiköltség csak számlával, útnyilvántartással és a költségtérítésben részesült személy által aláírt, a költségtérítés átvételét igazoló dokumentum becsatolásával számolható el.

(5) Vita esetén az egyes becsatolt bizonylatok elfogadhatóságáról a gazdasági vezető szakmai véleménye alapján a polgármester dönt.

18. §

(1) Az előző évi elszámolások elfogadásáról - szakmai beszámoló vonatkozásában az illetékes Szakbizottság, a benyújtott pénzügyi elszámolás vonatkozásában a Pénzügyi Bizottsága véleményének ismeretében - a Képviselő-testület dönt.

(2) Ha a civil szervezet

a) a támogatás összegét részben, vagy egészben nem a rendelt célnak megfelelően használta fel,

b) elszámolási kötelezettségét a 16. § (2) és (3) bekezdésében rögzített határidőre - a támogatottnak felróható okból - nem teljesíti, vagy

c) a 16. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlási kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,

a Képviselő-testület az elszámolást vagy annak egy részét nem fogadja el, a és a támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről határoz.

(3) A visszafizetési kötelezettség a Képviselő-testület döntését követő első munkanapon áll be.

(4) A támogatás visszafizetésére vonatkozó döntés érvényesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. A támogatások nyilvánossága, a támogatások felhasználásának ellenőrzése

19. §

(1) A jegyző a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben, rögzítetteken túl gondoskodik a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben valamint a a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben rögzített közzétételi kötelezettség teljesítéséről.

(2) A civil szervezet részére megállapított pénzügyi támogatás

a) összegét,

b) célját, valamint

c) a támogatási program megvalósítási helyét

a támogató döntés meghozatalát követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos honlapján a "hírek" között, valamint a Pomázi Polgár című lapban a döntést követően megjelenő lapszámban közzé kell tenni.

(3) A 19. § (2) bekezdésben rögzített úton közzé kell tenni a civil szervezet által benyújtott elszámolással kapcsolatos döntés lényegét és azt, hogy a felhasználás milyen célra történt.

(4) Amennyiben a pályázó írásbeli hozzájárulását adja, a fényképekkel illusztrált szakmai beszámoló feltöltésre kerül az Önkormányzat honlapjára.

20. §

(1) A Képviselő-testület a civil szervezetek részére nyújtott támogatás felhasználását a belső ellenőrzés bevonásával ellenőrizheti.

(2) Az ellenőrzés lefolytatására a belső ellenőrzési tervben rögzítettek szerint, vagy - arra okot adó körülmény felmerülése esetén - soron kívüli ellenőrzés keretében kerül sor.

7. A bizottsági hatáskörbe utalt keretrészre vonatkozó eltérő szabályok

21. §

A képviselő-testület által a civil szervezetek támogatására biztosított keretösszegen belül a 6. § (2) bekezdés szerint elkülönített (továbbiakban: bizottsági civil keret) előirányzat bizottsági odaítélése során a rendelet szabályait az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

22. §

(1) A bizottsági civil keret odaítélésére vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a bizottság a költségvetési rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott pályázati kiírásnak az Önkormányzat honlapján, valamint a Pomázi Polgár című lapban való megjelentetéséről a Polgármester gondoskodik

(3) A Pályázati felhívásban rögzíteni kell az alábbiakat:

a) a bizottsági támogatási keret terhére csak a bizottságnak az önkormányzat SZMSZ-ében rögzített feladatkörébe tartozó tevékenységet végző civil szervezet , illetve program támogatható,

b) az egy civil szervezet által benyújtható pályázatok számát,

c) az egy civil szervezet által elnyerhető pályázatok számát,

d) az egy pályázaton elnyerhető legkisebb és legmagasabb összeget,

e) a pályázat benyújtásának, a pályázatnak az Önkormányzat honlapján történő közzétételétől számított legalább 30 napon túli időpontban meghatározott határidejét,

f) utalást arra, hogy a pályázatra vonatkozóan a rendelet a 2–5. §-át, a 7. § (1)–(5) bekezdését, a 8. § (1) bekezdését, a 9. §, a 10. §, a 12. § aa 13. § (1) bekezdése, (4), (6) és (7) bekezdését, és a 14–20. §-át megfelelően alkalmazni kell.

23. §

A bizottság a beérkezett pályázatoknak a a 11. §szerinti részletes szakmai bírálatát a pályázati döntés meghozatalával egyidejűleg végzi el.

8. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Hatályát veszti a Pomáz Város Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

 

1. melléklet

Pályázati felhívás

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet:

A civil szervezetek ….. évi pénzügyi támogatására

A támogatás igényelhető:

1. a pályázó civil szervezet 20.. évi működésének támogatására

2. 20… évben megvalósuló program finanszírozására

A pályázati anyag összeállításához kérjük, tekintsék át a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló ….. önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakat.

A pályázati adatlap letölthető a www.pomaz.hu oldalról.

A pályázatok benyújtása: A pályázatokat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, az erre rendszeresített, az önkormányzat honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül lehet előterjeszteni a Rendelet 3. számú mellékletében foglalt pályázati dokumentáció szerint.

A benyújtási határidő: a tárgyévi költségvetési rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap azzal, hogy ha az így kijelölt nap a Pomázi Polgármesteri Hivatalban nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanap!

A beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

Leidinger István

polgármester

 

2. melléklet

Pomáz Város Önkormányzata Civil Adatbázisába történő nyilvántartásba vételi kérelem

1. Civil szervezet

A pályázó szervezet működési formája

□ egyesület □ alapítvány □ civil társaság:

Neve:

Címe:

Képviselője:

Értesítési címe:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Adószáma:

Bírósági bejegyzés száma:

Bankszámlaszáma:

Számlavezető pénzintézet neve:

Közhasznúsági fokozata: Közhasznú / Kiemelten közhasznú / Nem közhasznú

Közhasznú jogállás esetén az erről rendelkező végzés száma:

2. Jogi személyiség nélküli önszerveződő közösség:

Neve:

Címe:

Képviselője:

Értesítési címe:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Működési idejének kezdete:

Korábbi pályázat során a kötelezettséget vállaló szervezet:

Neve:

Címe:

Képviselője:

Adószáma:

Nyilvántartási száma:

Bírósági bejegyzés száma:

Bankszámlaszáma:

Számlavezető pénzintézet neve:

Jelenleg van-e megállapodása kötelezettséget vállaló szervezettel? Igen / Nem

Amennyiben igen, a kötelezettséget vállaló szervezet:

Neve:

Címe:

Képviselője:

Adószáma:

Nyilvántartási száma:

Bírósági bejegyzés száma:

Bankszámlaszáma:

Számlavezető pénzintézet neve:

A megállapodás tartalma:

Ezúton kérem, hogy Pomáz Város Önkormányzata a www.pomaz.hu oldalon elérhető Civil Adatbázisába vegyen nyilvántartásba!

Pomáz, 202 . . .

pályázó cégszerű aláírása

 

3. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

A 202… évi önkormányzati civil támogatáshoz

1. A pályázat címe:......................................................................................................................

2. A pályázó szervezet regisztrációs száma:

A regisztrációs adatokkal kapcsolatos változás nem történt / az alábbi adatokban történt:

3. A pályázatért felelős személy

Neve:............................................................................................................................................

Címe:............................................................................................................................................

Telefonszáma:...............................................................................................................................

E-mail címe:..................................................................................................................................

4. A pályázó szervezet tevékenysége, jelentősebb programjai és jelentősebb támogatói az elmúlt 2-3 évben:

5. Az igényelt támogatás jellege: A) Működési támogatás B) Programtámogatás

- A civil szervezet a támogatást saját magára tekintettel igényli: igen / nem

- A civil szervezet a támogatást az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező önszerveződő közösségre tekintettel igényli:

Neve:

Címe:

Képviselője:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Ez esetben az együttműködési megállapodás elektronikus formában történő csatolása kötelező!

6. Működési támogatás esetén:

- a kérelmezett összeg:

- a megvalósítandó cél rövid leírása:

- a tárgyévre vonatkozó pénzügyi terv:A szervezet által elérni tervezett lakosságszám:

A szervezet által elérni tervezett célcsoportok száma, vagy arányuk a célcsoporton belül:

7. Programtámogatás esetén a pályázatban tervezett programok, tevékenységek részletes bemutatása:

A program megvalósulásának várható ideje:

A program hatósugara: (kérjük a megfelelőt aláhúzni!): iskolai/intézményi, városi, térségi, megyei, regionális, országos

A megvalósítandó cél rövid leírása:

A résztvevők várható létszáma:

A program által elérni tervezett célcsoportok száma, vagy arányuk a célcsoporton belül:

A tervezett programok, tevékenységek költségvetése:

Költség tételek, programok megnevezése

Teljes költség (ezer Ft)

Saját forrás (ezer Ft)

Egyéb forrás (ezer Ft)

Igényelt támogatás (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Az igényelt támogatás összege összesen: ...................................................................... Ft

8. A pályázati határidő leteltét követően benyújtott pályázat esetén annak valószínűsítése és indokolása, hogy a pályázati kiírás időpontjában a támogatással érintett cél nem volt ismert és tervezhető:

9. Támogatási szerződés feltételei:

- a pályázatban megjelölt feladat megvalósítása, az átutalt támogatási összeg igazolt számlákkal, bizonylatokkal történő elszámolása

- a támogatott összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartás vezetése- a támogatott köteles a nevére kiállított számlára a Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott támogatással kapcsolatos záradékot rávezetni

10. Nyilatkozattétel

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét az Önkormányzat, vagy annak képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti.

Kijelentem továbbá, hogy a pályázó szervezetnek nincs lejárt köztartozása.

Nyilatkozom, hogy megfelelek a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és a pályázati feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a pályázó szervezet ellen felszámolási- vagy csődeljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás, egyszerűsített törlési eljárás, végrehajtás, - ideértve a biztosítási intézkedést is - nem folyik.

Kijelentem, hogy a pályázati forrásból megvalósuló rendezvényeken Pomáz Város Önkormányzatát támogatóként feltüntetem.

Kijelentem, hogy jelen pályázat érdekében felhatalmazom a Pomázi Polgármesteri Hivatalt adataim kezelésére.

Nyilatkozom, hogy a tárgyévben ingyenesen, aktívan és tevékenyen Pomázon az alábbi 2 városi rendezvényen részt veszek: 1. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

pályázó cégszerű aláírása

 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó) '.

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

o vezető tisztségviselője

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (apozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Pomáz, 202.........................................

Aláírás/Cégszerű aláírás

 

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

nem áll fenn vagy

fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

nem áll fenn vagy

fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Pomáz, 202................................................

pályázó cégszerű aláírása

 

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
A 202…. évi önkormányzati civil támogatáshoz
 

 

Jelen pályázati támogatásból

Saját és egyéb forrásból

Összesen

BEVÉTEL

 

 

 

KIADÁS

 

 

 

Rendezvényszervezés

 

 

 

Előadói, szakértői díjak

 

 

 

Fenntartási- és üzemeltetési anyagok

 

 

 

Nyomtatvány, irodaszer

 

 

 

Egyéb anyagköltségek

 

 

 

Szállítási költségek

 

 

 

Bérleti díjak

 

 

 

Kommunikációs költségek (posta, telefon, internet)

 

 

 

Szakkönyvek, előfizetési díjak

 

 

 

Oktatás, továbbképzés díjai

 

 

 

Utazási költségek

 

 

 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatások

 

 

 

Hatósági, igazgatási díjak, illetékek

 

 

 

Hirdetési, reklámköltségek

 

 

 

Könyvelési, bérszámfejtési és egyéb szakértői díjak

 

 

 

Honlap fenntartási költség

 

 

 

Egyéb, éspedig......................

 

 

 

Dátum:..............................................

pályázó cégszerű aláírása

 

4. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Pomáz Város Önkormányzata (2013. Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.; adószáma: 15731058-2-13, bankszámlaszáma: 10403057-50485456-57481008 képviseli: polgármester) a továbbiakban: Támogató,

másrészről

szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

bírósági nyilvántartási száma:

képviseli:

telefonszáma:

levelezési címe:

e-mail címe:

számlavezető pénzintézet neve:

bankszámlaszám:

a továbbiakban: Támogatott

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A támogatás céljának részletes megjelölése:

A támogatás jellegének megjelölése: (működési támogatás / programtámogatás)

A támogatás terhére elszámolható költségek meghatározása (a pályázati adatlapon megjelölteknek megfelelően):

2. A Támogató az 1. pontban meghatározott cél költségeinek fedezésére 20…évben………………………….Ft, azaz …………..forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott javára Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ….. sz. döntése alapján. A támogatás összege Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 20… évi költségvetéséről szóló .… (..) sz. önkormányzati rendelete alapján a 20…. évi költségvetés terhére biztosított az alábbi megoszlás szerint:

3. A támogatás összege Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13.§ (5) bekezdése és 15.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül átutalásra.

„13. § (5) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a megítélt működési támogatást két egyenlő részletben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, a másodikat a tárgyév szeptember 30. napjáig folyósítja.

„15. § (2) A konkrét programok megrendezéséhez megítélt támogatást egy összegben a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kell folyósítani, azzal, hogy amennyiben a program tervezett időpontja szeptember 01. napját követő időpontra esik a kifizetés időpontját a támogatási szerződésben úgy kell meghatározni, hogy a programhoz kapcsolódó első fizetési kötelezettséget megelőzően legalább 30 nappal a támogatás a civil szervezet számláján rendelkezésre álljon.

A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) is tartalmazza.

4. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy

a) a támogatott célt 20…. napig, mint végső határidőig megvalósítja,

b) az átutalt támogatást kizárólag a feladat költségeinek fedezésére használja fel, és kizárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelelő számlát nyújt be.

Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy jelen támogatás szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más támogató felé nem számolja el.

c) az átutalt összegek felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet.

A Támogatott a feladat tényleges költségeiről az a) pontban megjelölt végső határidőt követően, a Rendelet 13.§ (4) bekezdésében és 16.§ (1) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően teljes körű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít a Támogató részére.

„13. § (4) A döntéshozó a pályázati elszámolás határidejét a működési támogatás esetében a tárgyévet követő év január 15. napjában, a program megrendezéséhez megítélt támogatás esetében a program megvalósítását követő 60. napban határozza meg, azzal, hogy az elszámolás időpontja a tárgyévet követő év január 15. napjánál későbbi nem lehet.

„16. § (1) A támogatásban részesült civil szervezet a 13. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül a kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót (együttesen: elszámolást) köteles benyújtani.

A Támogatott köteles becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák, illetve bizonylatok - eredetivel mindenben megegyező - fénymásolatát. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.

A Támogatott köteles a nevére kiállított eredeti számlára az alábbi záradékot rávezetni:

A számlán feltüntetett összeg Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott támogatás pénzügyi, illetve szakmai elszámolásához, beszámolójához

felhasználva.

Dátum. Aláírás.

d) a feladattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot legalább öt évig megőriz, és lehetővé teszi, hogy a Támogató, illetve képviselője azokba betekintsen.

5. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy

a) a támogatás folyósításával és ellenőrzésével kapcsolatos adatokat a Támogató és megbízottja nyilvántartsa,

b) a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és/vagy megbízottja, valamint a jogszabályban feljogosított állami szervek (ÁSZ, KEHI, NAV stb.) ellenőrizzék, ennek során a támogatással kapcsolatos dokumentumokba betekintsenek,

c) a Támogató és/vagy megbízottja helyszíni szakmai és pénzügyi ellenőrzést végezzen.

6. Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Támogatott haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót és a szerződés módosítását kezdeményezni.

7. Amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik - a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett - a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.

8. A Támogatott az általa fel nem használt támogatást a program végső megvalósítási határidejét követő 30 napon belül köteles a Támogató részére visszafizetni.

9. A fel nem használt támogatás visszafizetéséről szóló igazolást (számlakivonat hitelesített másolata) Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz csatolni. A pénzügyi elszámolás csak ezen igazolás megléte esetén kerülhet a Támogató által elfogadásra.

10. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szakmai feladatok megvalósítása, és a szerződésben foglaltak teljesítése során az állami pénzeszközök felhasználására és ellenőrzésére irányadó hatályos jogszabályok, az átadott összegből történő beszerzések során a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint az ide vonatkozó jogszabályok, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével a szerződésben foglaltak minden külön intézkedés nélkül módosulnak. Felek kijelentik, hogy a szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló …2021. (…) önkormányzati rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

11. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy eredeti példányban készült, melyből 3 példány Támogatót, 1 példány Támogatottat illeti meg. A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Kelt: Pomáz, 20.............................

 

 

 


Támogató
Pomáz Város Önkormányzata
képviseli:
polgármester
 

 

Támogatott
képviseli:

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

 

 

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a rendelet célját, deklarálja, hogy a civil szerveződések által végzett tevékenység kiemelkedő jelentőségű, támogatásra érdemes olyan érték, amely erősíti a közösségi szolidaritást, a helyi ügyek megoldásában való társadalmi részvételt. Az önkormányzat elismeri és nagyra becsüli a civilek által átvállalt feladatokat, az önkéntességet és a civil szféra aktív társadalmi szerepvállalását. A javaslat - szakítva a jelenleg hatályos szabályozással - csak példálózó felsorolását adja a támogatni kívánt közhasznú tevékenységeknek.

2. §

Rögzíti a támogatás fogalmát és kizáró jelleggel felsorolja azt kört, amelyre a rendelet hatálya nem terjed ki.

3. §

Az (1) bekezdés meghatározza a működési támogatásban való részesülés konjunktív feltételeit, majd a (2) bekezdés az egyes, Pomáz városára vonatkozó események és programok támogatása érdekében már megengedőbb, diszjunktív feltételeket tartalmaz, figyelemmel a rendelet céljának megvalósulására.

4-5. §

A jogszabály céljának minél szélesebb körű megvalósulását garantálja, hogy a rendelet közvetetten, a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek bekapcsolásával támogatja a jogi személyiséggel nem rendelkező, de stabilan működő, elkötelezett önszerveződő közösségeket is, megteremti annak lehetőségét, hogy még a nem helyi, de helyi érdekeket szolgáló klubok, baráti körök is - a részükre juttatott források felhasználásával - a város javát szolgálják. Az intézményekhez kötődő civil szervezetekre külön támogatási feltételek vonatkoznak, szempontként itt is a széleskörű, lakossági érdek érvényesül.

6. §

A rendelet egyértelműen rögzíti, hogy a támogatások fedezetét a költségvetési rendeletben a képviselő-testület határozza meg. A képviselő-testület jogosult, de - a rendelkezésre álló erőforrások tükrében - nem feltétlenül köteles a támogatási előirányzaton belül bizottsági hatáskörbe utalt támogatási kereteket elkülöníteni. 

7-9. §

A pályázati eljárásrenddel kapcsolatos szabályokat határozza meg, pontosan részletezi mindazokat a tartalmi és alaki feltételeket, amelyek az érvényes, elbírálásra alkalmas pályázat benyújtásához szükségesek. A javaslat két alapvető újítást tartalmaz : egyrészt a pályázatokat a jövőben nem papíron, hanem elektronikus úton kell benyújtani, továbbá - csökkentve a pályázók adminisztratív terheit - a az érvényességi kritériumok zömére vonatkozóan megelégszik a pályázó nyilatkozatával.  Természetesen a nyertes pályázóval való szerződéskötés feltétele az egyes alapdokumentumok eredeti példányainak becsatolása.

10-11. §

Meghatározza a pályázatok elbírálása során vizsgálandó formai és jogi megfelelőségi szempontokat, biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Képviselő-testület több szűrőt - a benyújtott pályázatok jogi megfelelőségi vizsgálatát, illetve egy ideiglenes (Értékelő) bizottságok vizsgálatát - követően polgármesteri előterjesztés révén értesül, majd dönt a beérkezett pályázatokról. A többlépcsős előkészítési folyamat garantálja a közpénzek minél megalapozottabb, indokoltabb odaítélését.

Az ideiglenes bizottság összetételére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók.

Az előterjesztő egy a Kulturális és Sport Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeiből és két a helyi civil közéletben általános elismertségnek örvendő, nagy tekintélyű, de az egyes szervezetekhez nem kötődő személyiségből álló bizottság felállítását tartja ideálisnak.

12. §

A javaslat taxatívan felsorolja a közpénz odaítélését kizáró okokat. 

13-14. §

Tekintettel arra, hogy közvagyonról van szó, annak igazságos odaítélése érdekében indokolt körültekintően, a benyújtott pályázaton felül a civil szervezetek helyzetéhez kapcsolódó összes körülményt megvizsgálni. A javaslat nyitva hagyja a lehetőségét a természetben történő támogatásnak is. 

A javaslat a határidőket tekintve diszpozitívan, rugalmasan kezeli az előre nem látható, azonban sürgős támogatást igénylő közcélokat, erre az esetre előremutató jelleggel a tartalék képzését tartja indokoltnak.

A működési célú, illetve az egyes programok megvalósításához kapcsolódó pályázati elszámolás határidejének, a támogatás odaítélés módjának, tartalmának, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos szabályoknak a rögzítése mind a kiszámítható jogalkalmazást hivatott elősegíteni.

15. §

A rendelet külön nevesíti a működési támogatást és a konkrét programok megrendezéséhez kapcsolódó támogatást. A támogatások folyósítása során a javaslat arra törekszik, hogy a támogatás a felhasználás tervezett időpontjában rendelkezésre álljon, de figyelemmel van az önkormányzat likviditási helyzetére is.

16-18. §

 A helyi rendelet nagy hangsúlyt fektet a pénzügyi elszámolással kapcsolatos szabályok kidolgozására. A polgármester méltányosságból az elszámolási határidőt meghosszabbíthatja és egyszeri hiánypótlásra is lehetőséget biztosít, azonban a pénzügyi elszámoláshoz benyújtott bizonylatoknak minden esetben meg kell felelnie a magasabb szintű, központi jogszabályban foglaltaknak, szabálytalan elszámolás esetén pedig egyértelműen rögzítésre kerültek a vonatkozó jogkövetkezmények.

Az önkormányzatiság alapelve érvényesülésének ismételt megjelenése, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról is a Képviselő-testület dönt.

19-20. §

Az átláthatóság növelése és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás indokolja a közzétételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását illetően a belső ellenőrzés szerepe is garanciális jellegű.

21-23. §

Az elkülönített előirányzat fölötti bizottsági rendelkezési jog indokolja azt, hogy a javaslat az odaítélés kapcsán az általánosan részletezett szabályokhoz képest eltérő rendelkezéseket rögzítsen. 

25. §

A jogszabály hatálybalépéséről rendelkezik.