Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről - város északi területein

Tüdőszűrés Pomázon

2021. szeptember 28-tól október 15-ig tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban. A vizsgálat ideje: hétfőtől péntekig minden nap 8-18 óráig.

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről - város déli területein

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2021. októberi száma

 

Pályázat gyermekorvosi praxis betöltésére

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti 2. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására. 

 

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet 

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz 

- Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,

- vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formájában való feladatellátás. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.

 

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, elektronikus úton a pahn.bernadett@pomaz.hu címre, vagy postai úton Pomáz Város Önkormányzata részére címezve (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: Az illetékes szakmai bizottság értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti meghallgatására.

Az elbírálás határideje: a Képviselő-testület 2021. októberi rendes ülése.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

 

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. 

 

Ellátandó lakosságszám: 795 fő.

Leadott kártyák száma: 254 db

 

Háziorvosi rendelő címe: 2013 Pomáz Jankovich Gyula utca 2. 

 

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

 

Egyéb információk: 

A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll. 

A praxisra kiegészítő támogatás vehető igénybe.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő e-mail címen: pahn.bernadett@pomaz.hu, illetve telefonszámon lehet: 0626814301.