Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. III. negyedév (július-szeptember)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Tüdőszűrés lesz augusztus 22. és szeptember 7. között

Pomázi Polgár 2022. augusztusi száma

 

Pályázat háziorvosi praxis betöltésére

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti 1. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási vagy akár egészségügyi szolgálati jogviszony formájában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására. 

 

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet 

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz 

- Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,

- vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való feladatellátás. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 5.

 

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, elektronikus úton a pahn.bernadett@pomaz.hu címre, vagy postai úton Pomáz Város Önkormányzata részére címezve (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: Az illetékes szakmai bizottság értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti meghallgatására.

Az elbírálás határideje: a Képviselő-testület 2021. decemberi rendes ülése.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

 

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. 

 

Ellátandó lakosságszám: 2201 fő.

Leadott kártyák száma: 1605 db.

 

Háziorvosi rendelő címe: 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 21. 

 

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

 

Egyéb információk: 

A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat és eszközök rendelkezésre állnak. 

A praxisra 12.000.000. Ft szabadon felhasználható letelepedési támogatás, illetve a Pomáz városban kézfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet feltételeinek való megfelelés esetén lakhatási támogatás vehető igénybe.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő e-mail címen: pahn.bernadett@pomaz.hu, illetve telefonszámon lehet: 0626814301.