Közzétételi lista

 

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak ( továbbiakban együtt: közérdekű adat ) közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére , az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII.25.) Kormányrendelet valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásain alapul.

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

 

<

Közzétételi lista

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1. Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése

 

 

 

                

                                    Adat                                                            

 

 

 

Közzétételi időpont

 

 

 

Archivum

1. Hivatalos név (teljes név)

2. Székhely

3. Postacím ( postafiók szerinti címe)

4. Telefonszám ( nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

6. Központi elektronikus levélcím

7. A honlap URL-je        

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)   

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 

 

 

 

10. Az ügyfélfogadás rendje

       Pomázi Polgármesteri Hivatal

      2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.

      2013 Pomáz Pf. 84.             

      + 36 26 814-300

      + 36 26 814 381

 

 

      + 36 26 326 640

 

 

       pomaz@pomaz.hu 

       www.pomaz.hu

       Telefonszám: +36 26 814 300

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00 – 17.00, Kedd-Csütörtök: 8.00 – 16.30, Péntek: 8.00 – 13.30

Postacím: 2013, Pomáz Kossuth L. utca 23-25.

           

        

 

   Hétfő:           13:00 -17:00

   Kedd:            Ügyfélfogadás nincs

   Szerda:          8:00 – 12:00

                           13:00 – 16:00

    Csütörtök:      Ügyfélfogadás nincs

    Péntek.           8:00 – 12:00

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A szervezeti struktúra

Adat megnevezése                                                                       Adat

 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Közzétételi időpont

Archívum

III. A szerv vezetői

Adat megnevezése                                                                    Adat

Közzétételi időpont

Archívum

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

         Pomáz Város Önkormányzata

         Leidinger István polgármester

         Képviselőtestület tagjai, elérhetőségük

       Pomázi Polgármesteri Hivatal

         dr. Balogh Pál jegyző

         A szerv vezetőinek elérhetősége                 

2020.12.31.

 

 

 

 

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése    

 

 

 

 

  Adat            

 

 

 

 

Közzétételi időpont

 

 

 

 

Archívum

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete      vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

   Közigazgatás: Pomázi Polgármesteri Hivatal           

   Köznevelés: Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde

   Szociális ágazat: Szociális Szolgáltatási         

   Központ

   Kultúra: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

        

      

 

 

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése

 

 

Adat

 

 

Közzétételi időpont

 

 

Archívum

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2013 Pomáz, Templom tér 3.

info@telekikastelyszallo.hu

www.telekikastelyszallo.hu

Tevékenységi köre:

Szállodai szolgáltatás,

Éttermi, mozgó vendéglátás,

Egyéb szálláshely szolgáltatás,

Múzeumi tevékenység,

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság

működtetése,

Ügyvezető: Nagy Gyula

Pomáz Város Önkormányzatának részesedése 100 %

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése                                                                     Adat

 

 

Közzétételi időpont

 

 

Archívum

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

                  Nincs közalapítványunk    

1.5. Lapok

Adat megnevezése

Adat Közzétételi időpont Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 

 

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

       Pomázi Polgár

   Alapító:           Pomáz Város Önkormányzata

   Felelős kiadó:    Pomázi Polgármesteri Hivatal

   Székhely:   2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.

    Kiadásért felelős személy:

    Dr. Balogh Pál

          jegyző

     Elérhetőség:         + 36 26 814 385

     E-mail:          pilis.pomaz@gmail.com

     Megjelenik:          6 000 példányban

     Hirdetésszervező:   Nagy Szilvia

      Elérhetőség:          + 36 30 203 4010  

     Főszerkesztő:         Nagy Szilvia

      Elérhetőség:           + 36 30 203 4010    

 

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Adat megnevezése                                                                Adat               

 

 

Közzétételi időpont

 

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

        Állami Számvevőszék

        Pest Megyei Kormányhivatal

        

       
        

        

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Költségvetési szervek

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

         Pomázi Polgármesteri Hivatal

            Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde

           Szociális Szolgáltatási Központ

          Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

2020.12.31.  

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése                                                                      Adat                                Közzétételi       Archívum

                                                                                                                                               időpont

                                                               

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

    Magyarország Alaptörvénye

    2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi

    önkormányzatairól 2004. évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárás  és szolgáltatás  általános szabályairól

 Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és

    Működési Szabályzata

 Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése                                                                            Adat   

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

   Pomázi Polgármesteri Hivatal osztályai és 

    feladatköreik

       

    Pomáz közigazgatási területe

 

 

   Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

 

 

   Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

   Ügyfélfogadás, telefonszámok

 

 

 

 

 

 

Magyarorszag.hu

Nemzeti Jogszabalytár

2004. évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárás

 és szolgáltatás   általános szabályairól

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Közszolgáltatások

Adat megnevezése                                                                Adat

Közzétételi időpont Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Szociális ellátás – Szociális Szolgáltatási Központ

– idősek napközbeni ellátása

– házi segítségnyújtás

– szociális étkeztetés

– védőnői feladatok

– gyermekjóléti szolgáltatás

– családsegítő szolgáltatás

2020.12.31.  

IV. A szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése                                                               Adat

Közzétételi időpont Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

        Az adatközlő nem rendelkezik ilyen adattal.    

V. Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése                                                           Adat

Közzétételi időpont Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

                       Nincs nyilvános kiadványunk    

VI. Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése                                                       Adat

Közzététteli időpont Archívum

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó,nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi

 önkormányzatairól

Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.

Képviselő-testületi ülések meghívói

 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Képviselő-testület éves munkatervei

Rendeletek

 Határozatok

A testületi ülések a zárt ülések kivételével nyilvánosak

 

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése                                                            Adat

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

  Rendeletek

  Határozatok

 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

 

 

2020.12.31.

 

 

 

 

 

VIII. Pályázatok

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

      Pályázatok

2020.12. 31.  Pályázatok

 

IX. Hirdetmények

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

       Hirdetmények

2020.12.31.  

 

X. Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

2020.12.31.  

 

XI. Közzétételi listák

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

3. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

4. A 3. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

5. A 3. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

6. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

7. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

8.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

9. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 Különös közzététteli lista

 

Egyedi közzétételi lista nincs

 

 

Nincs ilyen lista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.12.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

        Vizsgálatok, ellenőrzések

2020.12.31.  

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

     Állami Számvevőszék vizsgálatai

2020.12.31.  

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

   

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

      Nincs adat

   

 

V. Működési statisztika

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

   Statisztikai adatok

2020.12.31.  

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

  Költségvetés 2019.

  Gazdálkodási adatok

   Beszámolók

2020.12.31.

Beszámolók

 

II. Számviteli beszámolók

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

    2018.évi zársazámadás

    Gazdálkodási adatok

     Beszámolók

2020.12.31.

Beszámolók

 

III. Közzétételi egység:  A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

        Beszámolók (zárszámadás)

        Gazdálkodási adatok

        Beszámolók

2020.12.31. Beszámolók

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  Foglalkoztatottakra vonatkozó összesített adatok

2020.12.31.  

 

II. Támogatások

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatása 2019.I-II.n.év

Civil szervezetek támogatása

2020.12.31. Civil szervezetek támogatása

 

III. Szerződések

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai, és a minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

  Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződések

 

 

2021.10.21.

Nettó 5 millió feletti szerz.

 

IV. Koncessziók

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

        Nem volt koncessziós kiírás

   

 

V. Egyéb kifizetések

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek­képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

        Nem történt ilyen kifizetés

   

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 KEOP Környezet és Energia Operatív Program pályázat

2020.12.31.  

 

VII. Közbeszerzés

Adat megnevezése                                                                      Adat  

 

Közzétételi időpont

 

Archívum

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

       Közbeszerzések

2020.12.31.