Ugrás a tartalomhoz

Főépítész

Balázs Adrienn főépítész

Telefon: (26) 814-364

E-mail: foepitesz@pomaz.hu

 

Horváthné Mácsai Mónika főépítészi referens

Telefon: (26) 814-363

E-mail: macsai.monika@pomaz.hu

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pomáz Városában 2013.01.01 óta nem működik építésügyi hatóság. Építésügyekben Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 7. (2000 Szentendre Városház tér 4.) tud ügyet intézni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatósági bizonyítványt csak „településképi bejelentési eljárás” ügyben van illetékessége a Polgármesternek kiállítani, egyéb ügyekben a fenti szervhez fordulhatnak.

Főépítészi ügyintézés illetve szakmai konzultációk az alábbi ügytípusokban szükségesek az illetékes hatósági engedélyezés  bejelentés, vagy engedély nélkül végezhető építési tevékenységet megelőzően:

– építési vagy fennmaradási engedélyek esetében a polgármester által kiadott településképi vélemény kéréséhez szakmai konzultáció

– egyszerűsített bejelentéshez kötött építési engedélyekhez szükséges szakmai konzultáció

– a polgármester által jóváhagyásra kerülő településképi bejelentéshez kötött tevékenységekhez szükséges szakmai konzultáció

– lakossági tájékoztatás egy ingatlan beépíthetőségéről, telekalakítási lehetőségekről

– iratbetekintés az 1975-2012.12.31 között keletkezett építésügyi iratokba. (2013.01.01 után keletkezett építésügyi iratokkal nem rendelkezünk.)

– helyettesítéses rendben a jegyzői hatáskörbe tartozó előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakítási és egyéb joszabály által kijelölt szakhatósági ügyekben.

Főépítész nyomtatványai

A FŐÉPÍTÉSZI SZAKMAI KONZULTÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓRÓL:

A településképi követelményekkel kapcsolatban a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, vagy megbízottja legalább egy alkalommal köteles szakmai konzultációt kezdeményezni.

Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi konzultációra a tervezőnek – a munka készültségi fokának megfelelő, munkaközi dokumentációt (terv-vázlatot) kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek
a) a terv digitális feldolgozása esetén – elektronikus úton (.pdf formátumban) – a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, – a foepitesz@pomaz.hu E-mail címre- vagy
b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia
a főépítésznek.

A főépítész által ellátott további feladatok:

  • Ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat (véleményezési eljárás irányítása, szervezése, biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát). Fogadja a településrendezési terv módosítására irányuló kérelmeket, javaslatokat.
  • Nyilvántartást vezet a település területére készült településrendezési eszközökről és kérésre tájékoztatást ad az abban foglaltakról.
  • Közreműködik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.
  • Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről.
  • Véleményezi a kihelyezendő reklámokat, hirdetéseket.
  • Vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot.
  • Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását.
  • Döntésre előkészíti a belterületbe vonási kérelmeket. Lebonyolítja az eljárást, melynek során együtt működik a kérelmezővel, az ingatlan tulajdonosával.
  • Előkészíti a településrendezési szerződéseket.