Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. III. negyedév (július-szeptember)

Tüdőszűrés lesz augusztus 22. és szeptember 7. között

Pomázi Polgár 2022. augusztusi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Pomáz Kft. ügyvezetője

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ügyvezetői állás betöltésére

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezető állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (2) bekezdése, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 204.§-a alapján és szerint:

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Pomáz Kft.) (székhely: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.) ügyvezetői munkakörének megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az ügyvezető a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezetőfeletti munkáltatói jogok gyakorlása Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A munkakör megnevezése: vezető tisztségviselő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján)

A jogviszony időtartama: 5 év

 

A jogviszony kezdete: 2022. szeptember 01. napja

 

Az ügyvezető feladatai különösen:

 • üzleti terv kidolgozása,
 • A gazdasági társasági formában működő Pomáz Kft.vezetése, képviselete.
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a Pomáz Kft. alkalmazottai felett;
 • ellátja a Pomáz Kft. ügyeinek intézését;
 • önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően;
 • önállóan képviseli a Pomáz Kft-t harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt;
 • gondoskodik a Pomáz Kft. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 • vezeti a határozatok könyvét,
 • vezeti a tagjegyzéket,
 • az Alapító kérésére a Pomáz Kft. ügyeiről köteles felvilágosítást adni, a Pomáz Kft. üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.
 • gondoskodik a birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról;
 • gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről;
 • gondoskodik a Pomáz Kft. mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereség-felosztási javaslatának elkészítéséről;
 • köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyek a Ptk. szerint az ügyvezető hatáskörébe tartoznak.
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele.

Megbízási díj/Munkabér: Az ügyvezetővel kötendő megbízási szerződésben/munkaszerződésben foglaltak szerint azzal, hogy azt a Képviselő-testület állapítja meg.

 

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú gazdasági, műszaki, agrár vagy építész szakirányú területen,

• gazdasági társaságnál vagy a cég profiljába tartozó költségvetési szervnél szerzett legalább 3 év középvezetői vagy felsővezetői szakmai tapasztalat,

 • büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,

 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a jogviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai,

• a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, a pályázó teljes szakmai munkásságát lefedő fényképes szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiadását kérelmezte,

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,

• a pályázati feltételként előírt szakirányú közép vagy felsővezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,

 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról,

 • helyzetelemzésen alapuló vezetői elképzelések,
 • bérigény megjelölése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló városüzemeltetési profilú cégnél vagy ilyen cég felügyeletében, irányításában való közreműködés;
 • köztulajdonban álló gazdasági társaságnál szerzett szakmai gyakorlat;

        • közbeszerzési jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,

        • helyismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

• felelősségteljes, önálló munkavégzés,

• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,

• megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a Pomáz Kft. és Pomáz Város Önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 30. nap. (2022. augusztus 13.)

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

 • a társaság és a tulajdonos önkormányzat honlapján,

• álláskeresési internetes oldalakon,

 • a Pomázi Polgár c. helyi újságban,

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzat, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. címre történő megküldésével.

 

A lezárt borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezetői pályázat, Pomáz Kft.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a polgarmester@pomaz.hu e-mail címen.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Pomáz Város Önkormányzat polgármestere.

 

A pályázatokat Pomáz Város Önkormányzat polgármestere bontja, értékeli, javaslatot tesz a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete részére, majd az dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt a jogviszony (ügyvezetői megbízás) létesítéséről.