Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

Pomázi Mátyás Király Általános Iskola

Címe Pomáz, Mátyás király u. 2.
Telefonszáma, e-mail cime:
06-26-325-545, 06-26-525-119
iroda@matyasiskola.hu, igazgato@matyasiskola.hu
Web címe: www.matyasiskola.hu

Az iskola igazgatójának neve: Molnár-Bruder Géza

Igazgatóhelyettesek neve: Gillich Péterné és Farkas György
Iskolatitkárok: Molnár Anikó és Patai Piroska

Az intézmény alapítványa: a POMÁZI NEBULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY (Adószáma: 19183196-1-13 Bankszámlaszáma: 1010-3874-1103-2443-00000000)

Iskolánk jelenlegi helyére az 1981/82-es tanévben költözött. Az indulás évében 548 tanuló 17 tanulócsoportban, 11 tanteremben váltott műszakban tanult. Az építkezések és az iskola környékének rendezése a 90-es évekig tartott, amikor elkészült az eredeti tervekben szereplő gumipályás sportudvar. 1991-től tértünk át az egy műszakos tanításra.

Arculatunkat a dinamikusan fejlődő Pomáz város igénye szerint igyekeztünk kialakítani. E régió kulturális fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulunk a városi rendezvényeken való részvételünkkel. Rendszeresen aktív résztvevők vagyunk Pomáz Város Napján kézműves foglalkozások, családi sportversenyek, főzőverseny megszervezésével.
A soknemzetiségű város története arra kötelez bennünket, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzetiségek történetének, hagyományainak megismertetésére.
Iskolánk a kezdetektől jó kapcsolatot ápol a pomázi civilszervezetekkel. Részt veszünk rendezvényeiken, segítségüket kérjük programjaink lebonyolításához. Különösen jó a kapcsolat a Pomáz Barátai Társasággal, mely munkájával sokat segít az ERDEI ISKOLA programjának megvalósításában, valamint a Helytörténeti Önképzőkör kutatómunkájában. Hasonlóan jó a kapcsolatunk a Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Klubjával is, de minden újonnan alakuló civilszervezettel együttműködünk, amennyiben programjuk beilleszthető az iskola nevelési elveibe, arculatába (pl. Pomázi Klímakör)
Az egyházaknak biztosítjuk a tantermeket a hittanórákhoz és programjaink összeállításánál figyelembe vesszük az egyházi ünnepeket.

1995 óta gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fenn Ebbw Vale (Wales), Remanzacco (Olaszország), Rangersdorf (Ausztria) és Oberhausen-Reinhausen (Németország) településeinek iskoláival. Az eredményes nyelvtanulás érdekében az Önkormányzat évente változó helyszínnel nemzetközi tábort szervez, melynek alkalmanként házigazdái is vagyunk.
A környezeti nevelés fontossága mindig is kiemelt feladatként szerepelt programunkban, ez különböző iskolai tevékenységeinkben nyilvánul meg, folyamatos foglalkozások keretén belül próbáljuk tanulóinkkal megszerettetni a természetet, és kialakítani bennük a természetvédő szemléletet. Ezért vált elengedhetetlenül szükségessé az erdei iskolai program bevezetése, mind alsó, mind felső tagozaton, kétszer egy hetes időtartamban (ősszel és tavasszal). Ennek során a tanulók szakavatott tanárok, segítők irányításával meghatározott helyszíneken, előre kidolgozott feladatsorok alapján az önálló ismeretszerzés módszerévek differenciált tanulással szereznek gyakorlati tapasztalatokat Pomáz és környékének természeti környezetéről és történelmi értékeiről. Iskolánk a 20062007. tanév óta már kétszer elnyerte (megtartotta) az "Ökoiskola" címet.
Az alsó tagozaton minden évfolyamban indítunk iskolaotthonos osztály(oka)t, melyekben már az 1-3. évfolyamon is tanítjuk az informatika tantárgyat. A többi alsós osztályban biztosítjuk a napköziotthonos ellátást. Felső tagozaton a tanórákra való felkészüléshez tanulószoba igénybevételére van lehetősége diákjainknak. Idegen nyelvként angolt tanítunk a 4-8. évfolyamon, felső tagozaton pedig lehetőséget nyújtunk a nyelv emelt szinten történő elsajátítására.
Az eredményes továbbtanulás érdekében az utolsó két évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a magyar és a matematika tantárgyakat.
Az alapító okiratban meghatározott fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók számára inkluzív nevelési-, oktatási keretet valamint habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat tartunk.
Minden tanév elején kiszűrjük a gyógytestnevelésre szoruló tanulókat és számukra speciális foglalkozásokat biztosítunk.
Tanulóink részt vehetnek tanórán kívüli tevékenységként szakkörökön, sportkörökön. Képességeik kibontakoztatására tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő órákat szervezünk.
Tehetséges tanulóinknak lehetőséget adunk különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre, felkészülésüket segítjük.
1-3-5-7. évfolyamon az általunk kidolgozott helyi ERDEI ISKOLAI programot valósítjuk meg.
Minden évben szervezünk táborokat. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal is erősítjük gyermekeink szociális kompetenciáit.
A társadalom, a pedagógusok és szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Oktató-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy tanulóink a megszerzett ismereteket az élet minden területén tudják alkalmazni.
Az otthonos, szeretetteljes emberi légkör megteremtésében segítjük elő az optimális tanulási feltételeket. Munkánk legfontosabb mozgatórugója, hogy a ránk bízott gyermekekből szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket neveljünk.
Forrás: www.matyasiskola.hu