Ugrás a tartalomhoz

Telephely, gépjármű tárolásra alkalmasságának igazolása

1. Hatáskör megnevezése: Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolására alkalmas települési címről szóló hatósági bizonyítvány kiállítására (a továbbiakban Hatósági bizonyítvány)
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Kiadmányozó: Osztályvezető
4. Felelős szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2021. évi LIX. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása

Elektronikus nyomtatvány nem áll rendelkezésre.

Papír alapú nyomtatványon:

Jegyzői igazolás gépjármű tárolásához

• A nyomtatvány használata nem kötelező.

 

Kérelem kötelező adattartalma:

A Hatósági bizonyítvány iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező személy (szervezet) nevét és címét, cégjegyzékszámát, adószámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát;
 • a kérelmező személy (szervezet) elérhetőségeit;
 • a tevékenységet igazoló dokumentum másolatát (cégbejegyzés);
 • a tárolásra igénybe venni kívánt ingatlan címét, helyrajzi számát
 • az ingatlan tulajdonosának a tároláshoz való hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben a kérelmező az ingatlannak nem tulajdonosa;
 • meghatalmazást, amennyiben a kérelmező nem önálló cégjegyzésre jogosult;
 • a tárolni kívánt gépjármű típusát, műszaki adatait;
 • a tárolni kívánt gépjármű forgalmi engedélyének teljes másolatát, ennek hiányában – forgalomba helyezést megelőző esetben – az adásvétel során kiállított műszaki adatlapot;
 • a rendelkezésre álló terület, nagyságát (m2).

Az eljárás lefolytatása az űrlapon rögzítettektől eltérően illetékmentes.

 

7. Kérelem benyújtásának módja

Elektronikus úton: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

E-papír elérhetőség: https://epapir.gov.hu/

Postai úton a következő címre küldhető: Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25

Személyesen az ügyfélszolgálaton: 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12. (csak magánszemély esetén)

Ügyfélfogadási idő: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

Az eljárás menete:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírja, hogy 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsit, vontatót, pótkocsit vagy autóbuszt a település belterületén lévő ingatlanon akkor lehet tárolni, ha a települési önkormányzat jegyzője megállapítja az ingatlan tárolásra való alkalmasságát. A jegyző a tárolásra való alkalmasságról kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

  A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolására alkalmas települési címről szóló hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló tájékoztató

  9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

  Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről