Ugrás a tartalomhoz

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, módosítása

1. Hatáskör megnevezése: Kereskedelmi tevékenység bejelentése, módosítása
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény
 • 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet
 • A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 26/2020. (XI. 02.) rendelet
 • Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

   A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

    

   6. Kérelem benyújtása:

   • Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

   (Ipar-kereskedelem/üzleti tevékenység)

   Papír alapú nyomtatványon:

   Kereskedelmi bejelentésről szóló nyomtatvány

   Kereskedelmi tevékenység módosításáról szóló nyomtatvány

   Kérelem kötelező adattartalma a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklete.

    

   A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma:

   1. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
   2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
   3. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
   4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

   3.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

   3.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

   3.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész vármegyére vagy az ország egészére kiterjed – a vármegye, illetve az országos jelleg megjelölése,

   3.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;

   1. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;
   2. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
   3. ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

   6.1. napi, heti nyitva tartási ideje,

   6.2. tulajdonosa,

   6.3. címe, helyrajzi száma,

   6.4. használatának jogcíme,

   6.5. elnevezése,

   6.6. alapterülete (m2),

   6.7. *  – vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése, valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására – nyilatkozata arról, hogy rendelkezik, vagy az adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő időpontjában rendelkezni fog a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel,

   6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,

   6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete;

   1. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

   7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

   7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;

   1. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

   8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

   8.2. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), ha ilyen tevékenységet folytat,

   8.3. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont);

   1. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

   9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

   9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

   1. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

    

    A kérelem nyomtatvány használata nem kötelező.

   A nyomtatványon jelzettől eltérően, az eljárás illetékmentes.

    

   7. Benyújtás módjai:

   gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség, e-Papír útján.

    

    Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

    E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

     

    Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek benyújthatják még írásban, papír alapon:

    1. A kérelem benyújtható Pomáz Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (Cím: 2013 Pomáz, Luppa Vidor u. 12).
    2. Postai úton az alábbi címen: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

    8. Eljárást ismertető útmutató:

    Tájékoztató a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről

     
    9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről