Kutak vízjogi engedélyeztetése

1. Hatáskör megnevezése: Kérelem a kutak vízjogi engedélyezésével kapcsolatos ügyben (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, illetve megszüntetés)

(A jegyző engedélye szükséges:

 1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 3. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 4. ac) nem gazdasági célú vízigény;

….. esetén.)

2. Hatáskör címzettje: Jegyző

3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző

4. Felelős szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:

 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
 • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • évi XCIII. törvény az illetékekről

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

6. Kérelem benyújtása:

1. Elektronikus nyomtatványon:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  

(Településüzemeltetési és vagyoni ügyek/Kérelem menüpontban)

2. Papír alapú nyomtatványon:

Kérelem a lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kutak vízjogi engedélyezési eljárásához

 

Kérelem a jegyző vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához

 

Kérelem a lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kút megszüntetésének vízjogi engedélyezési eljárásához

 

Kérelem kötelező adattartalma:

A nyomtatványok használata nem kötelező. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben és annak 2. mellékleteiben meghatározottak szerint.

Hivatkozott jogszabály megtekinthető: https://njt.hu/.

 

7. Benyújtás módjai:

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

a, Elektronikus út:

aa) Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

(Településüzemeltetési és vagyoni ügyek /Kérelem menüpontban)

ab) E-papír elérhetőség: https://epapir.gov.hu/

 

b, Postai úton a következő címre küldhető: Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.

 

c, Személyesen az ügyfélszolgálaton: 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12.

Ügyfélfogadási idő: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri_hivatal

 

8. Az eljárás menete:

Tájékoztató a lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kutak létesítése, használatba vétele, megszüntetése, továbbá az engedély nélkül létesített kutak üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéséről

 

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről